Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (nr 544 położonej w obrębie 118)

Chełmiec, dnia 19 czerwca 2019 r.

GEODEZJA I BUDOWNICTWO
mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber
33-395 Chełmiec, ul. Szkolna 23
tel. 018 443 02 03    kom. 502 270 266
NIP 734-195-73-17    REGON 120959304

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działki ewidencyjnej nr 544, 515, położonych w obrębie ewidencyjnym 118, miasto Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu z dnia 19.03.2019 r. identyfikator zgłoszenia: 6640.1860.2019 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 8:00 odbędą się czynności ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 544 położonej w obrębie 118 (miasto Nowy Sącz) z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 515.

        .......mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber........
        podpis geodety

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczonego pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.).

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może
 

Autor: Jadwiga Sołtys-Liber - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-06-19 14:32:19