Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 64/1 oraz 64/5 obr. 115 m. Nowy Sącz

Chełmiec, dnia 13.06.2019 r.
GEODEZJA I BUDOWNICTWO SC
Jadwiga Sołtys-Liber, Jerzy Sołtys
33-395 Chełmiec, ul. Szkolna 23
tel. 018 443 02 03    kom. 502 270 266
NIP 734-353-38-28    REGON 362334960   

     
Dotyczy:     właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działki ewidencyjnej nr 64/1, 64/3, 64/5, 64/6, 63, 79/2, 83  położonych w obrębie ewidencyjnym 116, miasto Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
działek ewidencyjnych nr 64/1 oraz 64/5 obr. 115 m. Nowy Sącz
 

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.343), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu z dnia 20.03.2019 identyfikator zgłoszenia: 6640.1884.2019 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 13:30 odbędą się czynności ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 64/1 oraz 64/5 położonych w obrębie 115 (miasto Nowy Sącz) z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 64/3, 64/6, 63, 79/2, 83.
            
   

        .......mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber........
        podpis geodety

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczonego pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.).

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może
 

Autor: mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber
Dodano: 2019-06-13 15:27:26