Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej (nr: 863/1 w obrębie 61 położonej w Nowym Sączu)

Nowy Sącz, dnia 05.06.2019

USŁUGI GEODEZYJNE Dariusz Habela
ul. Kosińskiego 2/26, 33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnień zawodowych: 13671
tel. 601536618, www.dariuszhabela.pl 
(wykonawca prac geodezyjnych)

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewidencyjnych nr: 863/1, 863/2, 863/4, 8/2, 11/2, 13, 15, 16/7, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 17/4, 18/2, 18/10, 19 położonych w obrębie 116, jedn. ewid. Miasto Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia GEO.6640.3649.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.07.2019 r. o godz.  1600  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr: 863/1 w obrębie 61 położonej w Nowym Sączu z działkami sąsiadującymi nr: 863/2, 863/4, 8/2, 11/2, 13, 15, 16/7, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 17/4, 18/2, 18/10, 19         w obrębie 61 położonych w Nowym Sączu.

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.

Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Dariusz Habela - geodeta uprawniony

Autor: Dariusz Habela - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-06-06 08:29:04