Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o ustaleniu granic w trybie ewidencyjnym działki ewid. nr 30 położonej w obrębie 91 miasto Nowy Sącz

Pracownia Geodezyjna
 RYSZARD  CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz ul.1Brygady 47
018 / 442 71 82 0 / 607 47 71 82

Nowy Sącz 23.05.2019 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.07.2019 r. (wtorek) o godzinie 10:00 zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działki ewid. nr 30 położonej w obrębie 91 miasto Nowy Sącz - z działkami ewid. nr 29/1, 31/3 położonymi w obr. 91 miasto Nowy Sącz i z działkami ewid. nr 29/2, 73/3, 73/2 położonymi w obrębie 91 miasto Nowy Sącz, stanowiącymi ul. Reja oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Reja) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.).

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI 
Geodeta uprawniony upr. nr 1058

Do wiadomości:

Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 73/3, 73/2, 29/2 położonych w obr. 91 m. Nowy Sącz, stanowiących ul. Reja.

Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 30, 29/1, 31/3 położonych w obr. 91 m. Nowy Sącz

 

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI Geodeta uprawniony upr. nr 1058
Dodano: 2019-05-30 15:36:10