Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie dotyczące czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działek nr 25/1, 25/5, 25/6, 24/1, 16/1 i 16/2 położonych w obr. 53 m. Nowy Sącz

Pracownia Geodezyjna
 RYSZARD  CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz ul.1Brygady 47
018 / 442 71 82 0 / 607 47 71 82

Nowy Sącz 27.05.2019 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

z a w i a d a m i a m

że w dniu 09.07.2019r. (wtorek) zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działek nr 25/1, 25/5, 25/6, 24/1, 16/1 i 16/2 położonych w obr. 53 m. Nowy Sącz oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Obłazy) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.):

o godzinie 10:00
- działki nr 25/1, 25/5, 25/6, 24/1 położone w obrębie 53, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 43/3 położoną w obrębie 53, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Obłazy i z działkami ewid. nr 6/7, 25/7 położonymi w obrębie 53, m. Nowy Sącz.

o godzinie 11:00
-  działki nr 16/1 i 16/2 położone w obrębie 53, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 43/3 położoną w obrębie 53, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Obłazy i z działką ewid. nr 14/11  położoną w obrębie 53, m. Nowy Sącz.

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
Geodeta uprawniony upr. nr 1058

Do wiadomości:

Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 43/3 położonej w obr. 53 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Obłazy.

Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 25/1, 25/5, 25/6, 24/1, 16/1, 16/2, 6/7, 25/7, 14/11 położonych w obr. 53 m. Nowy Sącz
 

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI Geodeta uprawniony upr. nr 1058
Dodano: 2019-05-30 15:30:47