Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - garażu Nr 19 położonego w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego

PREZYDENT  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA
z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - garażu Nr 19 położonego w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego, zlokalizowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 3/23 o powierzchni 0,0226 ha w obrębie 80 objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00055660/7.
Przedmiotowa działka położona jest w odległości ok. 2,2 km od Rynku, przy ul. Barbackiego. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa – budynki mieszkalne w zabudowie szeregowe, budynki wielomieszkaniowe i zabudowa jednorodzinna. W pobliżu zlokalizowane są również ogrody działkowe. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do obiektów infrastruktury społecznej. Przy ul. Barbackiego zlokalizowane są obiekty usługowo- handlowe, ok. 1km położona jest siedziba urzędu skarbowego, starostwo powiatowe, sąd. Dostęp do szkół, ośrodków zdrowia, szerszej infrastruktury społecznej w promieniu 1km. Przedmiotowy garaż znajduje się na terenie zespołu segmentów garażowych, w sąsiedztwie od strony zachodniej – osiedle mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinna, od strony południowej – budynek kotłowni EMPEC z lokalami usługowymi, dalej zabudowa wielomieszkaniowa, od strony północnej teren urządzony boiskiem sportowym, od strony wschodniej ul. Barbackiego, następnie osiedle wielomieszkaniowe i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostępność komunikacyjna z centrum miasta bardzo dobra, w pobliżu przystanek komunikacji miejskiej, w odległości 1km znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Budynek składa się z 6 segmentów garażowych i położony jest przylegle do kolejnego podobnego budynku garażowego. Przed budynkiem wjazd do poszczególnych garaży utwardzony o nawierzchni betonowej, plac manewrowy utwardzony nawierzchnią z kruszywa. Teren częściowo ogrodzony, wjazd od ul. Barbackiego. Garaż Nr 19 stanowi segment środkowy z trzema ścianami wspólnymi z pozostałymi garażami. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 16,20m2. Fundamenty – wylewane z betonu, ściany – murowane z bloczków betonowych, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, malowane farbą wapienną, stropodach – płyty żelbetowe, pokrycie dachu – papa asfaltowa izolacyjna z lepiku, posadzka – cementowa, zatarta na ostro, drzwi garażowe – dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie, metalowe, obróbki blacharskie – rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej, instalacje – garaż wyposażony jest w instalacje elektryczną. Stan techniczny – budynek dobrze utrzymany, celowy remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji.

Przedmiotowy teren nie jest objęty planem miejscowym. W związku z powyższym, w chwili obecnej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w związku z uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. przedmiotowa działka gruntu położona jest w terenie oznaczonym na rysunku studium, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem: 1MW tereny zabudowy mieszanej jednorodzinnej realizowanej w formie osiedli zorganizowanych i zabudowy indywidualnej.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2  pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 25 000,00 zł. netto (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) i opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 roku o godz. 1115 w sali nr 15 - Rynek 1.
Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie,  O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 30 maja 2019 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Prezydent Miasta Nowego Sącza odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu.

Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu (ceny netto + należny podatek). Cena ta podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży, a potwierdzenie wpłaty przez Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza nabywca ma obowiązek przedłożyć notariuszowi sporządzającemu umowę.

Prezydent Miasta Nowego Sącza zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna i sądowa) w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700 lub (18) 44-86-740.
 

Autor: Karolina Solecka
Dodano: 2019-04-23 13:44:22