Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

WYKAZ
nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018r.,  poz. 2204, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat:

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej Lwh gm. kat. Nowy Sącz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 23/1 w obrębie 75 o powierzchni 0,0135 ha,  położoną przy ulicy Czarnej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0135 ha z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. 

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 – Śródmieście”  (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) działka położona jest  w terenie o symbolu D 14 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr            część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 195/4 w obrębie 106 o powierzchni 0,1472 ha,  położonej przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0300 ha z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 1,50 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu dzierżawnego ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej – zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usług.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr               część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 180 w obrębie 120 o powierzchni 0,6279 ha,  położonej przy ulicy Dożynkowej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0030 ha z przeznaczeniem pod składowanie sypkich materiałów budowlanych.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 1,00zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu dzierżawnego ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 24” (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2006r., Nr 153, poz  1031  z późn. zm.) działka gruntu znajduje się częściowo w terenie o symbolu 13.ZU(24) – tereny zieleni urządzonej, częściowo w terenie o symbolu 13MN(24) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w terenie o symbolu 7KDd(24) – tereny komunikacji oraz częściowo w terenie o symbolu 9KDd(24) – tereny komunikacji.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00065582/9 część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 18/14 w obrębie 8 o powierzchni 7,3936 ha,  położonej przy ulicy Witosa w Nowym Sączu.

Przedmiotem dzierżawy jest grunt o łącznej powierzchni ok 0,5000 ha z przeznaczeniem pod uprawę roślin ozdobnych.

Okres dzierżawy – jeden rok.

Czynsz dzierżawny netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 0,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu dzierżawnego ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy dzierżawca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 1 ZN - tereny zieleni nieurządzonej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00130356/3 część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 122/4 w obrębie 73 o powierzchni 0,1551 ha,  położonej przy ulicy Młyńskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt stanowiący zasypany potok Łącznik o łącznej powierzchni ok 0,0200 ha z przeznaczeniem pod uzupełnienie nieruchomości sąsiednich.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 2 U/M – tereny zabudowy mieszkaniowej w obrębie śródmieścia.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr              działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 3/10 w obrębie 95 o powierzchni 0,1088 ha,  działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2/7 w obrębie 95 o powierzchni 0,1573 ha, działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 w obrębie 95 o powierzchni 0,1677 ha, działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2/6 w obrębie 95 o powierzchni 0,1488 ha, działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1/4/ w obrębie 95 o powierzchni 0,1547 ha,  położone przy ulicy Wyspiańskiego i 29 Listopada w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest:

 •  działka gruntu o numerze ewidencyjnym 3/10 w obrębie 95 o powierzchni 0,1088 ha z przeznaczeniem pod komórki gospodarcze, garaże blaszane i cele rolnicze
 • działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2/7 w obrębie 95 o powierzchni 0,1573 ha z przeznaczeniem pod komórki gospodarcze, garaże blaszane i cele rolnicze
 • działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 w obrębie 95 o powierzchni 0,1677 ha z przeznaczeniem pod komórki gospodarcze i cele rolnicze,
 • działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2/6 w obrębie 95 o powierzchni 0,1488 ha z przeznaczeniem pod garaże, komórki gospodarcze i cele rolnicze,
 • działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1/4 w obrębie 95 o powierzchni 0,1547 ha z przeznaczeniem pod  komórki gospodarcze i cele rolnicze,

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie odpowiednio:

 • grunt pod garażami – 2,00 zł/m2  miesięcznie.
 • grunt pod komórkami – 1,50 zł/m2  miesięcznie.
 • grunt pod uprawy o powierzchni do 1000 m2  - 0,40 zł/m2 rocznie.
 • za grunt pod o powierzchni ponad 1000 m2  - 0,30 zł/m2 rocznie.

Stawka najmu nie obejmuje czynszu za garaże i komórki gospodarcze, gdyż właścicielem garaży i komórek gospodarczych jest najemca.

Do stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.
Wysokość czynszu dzierżawnego ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru Nowy Sącz - 34” (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 03.03.2017 roku, poz. 1623) działka gruntu znajduje się w terenie o symbolu 1MW(34)  – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr                   część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 128/1 w obrębie 109 o powierzchni 0,3042ha, położonej przy ulicy Dąbrówki w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni ok. 0,0700 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze i zieleń jako uzupełnienie działek sąsiednich.

Okres dzierżawy i najmu – trzy lata.

Czynsz dzierżawny i najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie odpowiednio:

 • pod zieleń – 1,50 zł/m2 rocznie,
 • pod uprawy– 0,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu dzierżawnego lub najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu dzierżawnego i najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy dzierżawca i najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 17” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 668) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 128/1 w obrębie 109 położona jest częściowo w terenie o symbolu 10.KDD(17) – tereny dróg klasy dojazdowej, częściowo w terenie o symbolu 5.KDL(17) – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, częściowo w terenie o symbolu 9.MN(17) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w terenie o symbolu 2.KDL(17) – tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej Lwh 292 gm. kat. Załubincze działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 124/1 w obrębie 20 o powierzchni 0,0262 ha,  położoną przy ulicy Polna w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0262 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe. 

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej – zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usług.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr                  działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/16 w obrębie 32 o powierzchni 0,0276 ha,  położoną przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0276 ha z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu  U/M  – tereny zabudowy mieszanej – usługowej i mieszkaniowej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr               działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 87/28 w obrębie 30 o powierzchni 0,0065 ha,  położoną przy ulicy Jana Wiktora w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0065 ha z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. 

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu  U/M  – tereny zabudowy mieszanej – usługowej i mieszkaniowej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Część nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr              składającej się między innymi z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/33 w obrębie 19 o powierzchni 3,3565 ha, położonej pomiędzy ulicami Barską, Broniewskiego i Lwowską w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0040 ha, na którym usytuowane są garaże blaszane oraz grunt pod wiatę na odpady komunalne o powierzchni  0,0040 ha.

Okres najmu – do trzech lat.

Czynsz najmu netto ustalony został zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie odpowiednio:

 • grunt pod garażem 2,50 zł/m2 miesięcznie.
 • grunt pod wiatę 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu  1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr              część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/33 w obrębie 19 o powierzchni 3,3565 ha, położonej pomiędzy ulicami Barską, Broniewskiego i Lwowską w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem – małym pawilonem handlowym o powierzchni zabudowy 55 m2 wraz  z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tego budynku, tj. części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 21/33 o powierzchni 0,0075 ha.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto ustalony został zgodnie z § 9 zarządzenia Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 650,00 zł. miesięcznie.

Podany czynsz najmu nie obejmuje opłat za media, świadczenia komunalne, podatku od nieruchomości oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością. Opłaty za media i świadczenia komunalne  wnoszone będą przez Najemcę bezpośrednio dostawcom danych świadczeń na podstawie zawartych z nimi stosownych umów.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność miasta Nowy Sącz z zastrzeżeniem, że obliczony czynsz najmu na podstawie ww. zarządzenia będzie wyższy niż czynsz osiągnięty w wyniku negocjacji.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr                  część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4 w obrębie 112 o powierzchni 1,2376 ha,  położonej przy ulicy Tłoki w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,2000 ha z przeznaczeniem pod działalność rolniczą.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto ustalony został zgodnie z § 8 zarządzenia Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 760,00 zł. miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność miasta Nowy Sącz z zastrzeżeniem, że obliczony czynsz najmu na podstawie ww. zarządzenia będzie wyższy niż czynsz osiągnięty w wyniku negocjacji.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 1P – tereny koncentracji produkcji, składów i usług.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr                  część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/33 w obrębie 19 o powierzchni 3,3565 ha, położonej pomiędzy ulicami Barską, Broniewskiego i Lwowską w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0075 ha z przeznaczeniem pod dojście do nieruchomości sąsiedniej. 

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto ustalony został zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 0,50 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr             część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/33 w obrębie 19 o powierzchni 3,3565 ha, położonej pomiędzy ulicami Barską, Broniewskiego i Lwowską w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0020 ha z przeznaczeniem pod lokalizację obiektu handlowego nie związanego trwale z gruntem wraz z dojściem do tego obiektu.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto ustalony został zarządzeniem Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu nieruchomości gruntowej w kwocie  400,00 zł. miesięcznie.

Podany czynsz najmu nie obejmuje opłat za media, świadczenia komunalne, podatku od nieruchomości oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością. Opłaty za media i świadczenia komunalne  wnoszone będą przez Najemcę bezpośrednio dostawcom danych świadczeń na podstawie zawartych z nimi stosownych umów.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej, dla której brak jest wykazu hipotecznego działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 324 w obrębie 20 o powierzchni 0,0524 ha, położoną przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0500 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe, dojazd i dojście do nieruchomości sąsiednich.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto ustalony został zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie odpowiednio:

 • grunt pod dojazd 0,50 zł/m2 miesięcznie,
 • grunt pod miejsca postojowe 2,00 zł/m2 miesięcznie,

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 2 MW – tereny różnych form zabudowy mieszkaniowej
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej Lwh Nr gm. kat. Załubincze działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie 20 o powierzchni 0,0482 ha,  położoną przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu i dzierżawy jest grunt o powierzchni 0,0482 ha z przeznaczeniem pod uprawy, garaże blaszaki, wiaty, dojście i dojazd do nieruchomości sąsiednich.

Okres najmu i dzierżawy – trzy lata.

Czynsz najmu i dzierżawny netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie odpowiednio:

 • grunt pod garaże – 2,50 zł/m2 miesięcznie.
 • grunt pod wiaty – 1,50 zł/m2 miesięcznie.
 • grunt pod dojazd, dojście – 0,50 zł/m2 miesięcznie.
 • grunt pod uprawy – 0,30 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu i dzierżawy doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu i dzierżawnego ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 2 MW – tereny różnych form zabudowy mieszkaniowej
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej, objętej Lwh Nr gm. kat. Załubincze działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 326 w obrębie 20 o powierzchni 0,0247 ha położoną przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest  grunt o powierzchni 0,0247 ha z przeznaczeniem pod dojazd i dojście do nieruchomości sąsiednich oraz plac zabaw dla dzieci oraz wiatę.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wyajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie odpowiednio:

 • grunt pod wiaty – 1,50 zł/m2 miesięcznie.
 • grunt pod dojazd, dojście – 0,50 zł/m2 miesięcznie.
 • grunt pod plac zabaw – 2,00 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 2 MW – tereny różnych form zabudowy mieszkaniowej
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr             część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 113/17 w obrębie 90 o powierzchni 2,4830ha,  położonej przy ulicy Grota Roweckiego w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest  grunt o powierzchni 0,0075 ha przeznaczony pod dojazd do  garażu.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 0,50 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach o symbolu 2U/M - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej, dla której brak jest wykazu hipotecznego część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 333 w obrębie 20 o powierzchni 0,0230 ha, położonej przy ulicy Rzecznej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0040 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz - 29 Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651)  - działka położona jest w terenie o symbolu  C 3 KS – teren obsługi komunikacji.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej Lwh Nr gm. kat. Załubincze część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 330 w obrębie 20 o powierzchni 0,0102 ha,  położonej przy ulicy Rzecznej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest  grunt o powierzchni 0,0040 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz - 29 Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) - działka położona jest w terenie o symbolu  C 3 KS – teren obsługi komunikacji.

 1. 22.    Z nieruchomości gruntowej objętej Lwh Nr gm. kat. Załubincze pgr 57/1, która z pgr 57/2 tworzy działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 331 w obrębie 20 o powierzchni 0,0439 ha,  położoną przy ulicy Rzecznej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest  grunt o powierzchni 0,0400 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz - 29 Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) - działka położona jest w terenie o symbolu  C 3 KS – teren obsługi komunikacji.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej Lwh Nr gm. kat. Załubincze część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 332 w obrębie 20 o powierzchni 0,0301 ha,  położoną przy ulicy Rzecznej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest  grunt o powierzchni 0,0250 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz - 29 Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) - działka położona jest w terenie o symbolu  C 3 KS – teren obsługi komunikacji.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr              część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 33 w obrębie 27 o powierzchni 0,8269 ha,  położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest  grunt o powierzchni 0,0120 ha z przeznaczeniem pod dojście, dojazd i miejsce postojowe.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie odpowiednio:

 • grunt pod miejsca postojowe - 2,00 zł/m2 miesięcznie,
 • grunt pod dojazd i dojście – 0,50 zł/m2 miesięcznie,

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.
W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz - 29 Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) - działka położona jest częściowo w terenie o symbolu  B 18 KS – teren obsługi komunikacji, częściowo w terenie o symbolu B 19 U/M – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz częściowo w terenie o symbolu B 20 ZU – teren zieleni urządzonej.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr               część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2/31 w obrębie 13 o powierzchni 0,2260ha,  położonej przy ulicy Zdrojowej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0252 ha z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” przyjętego Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008r. działka położona jest w terenach o symbolu 1M - tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Jolanta Polańska Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Przygotowała: Jadwiga Bartkowska
Dodano: 2019-04-15 13:20:33