Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do końca 2019 roku (Nowosądecka Mała Galeria)

WYKAZ
nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do końca 2019 roku.

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, a przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2019 roku na rzecz Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu.

Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, objętej księgą wieczystą Nr                   działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 20 w obrębie 76 o powierzchni 0,1733 ha wraz z częściami składowymi, tj. z budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym z przeznaczeniem na prowadzenie przez Nowosądecką Małą Galerię działalności statutowej.

Okres użyczenia – do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Nowosądecka Mała Galeria w Nowym Sączu opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.) jak również ponosić będzie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 - Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) nieruchomość gruntowa znajduje się w terenie o symbolu B 108 UPk – teren usług publicznych.

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Jolanta Polańska Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Przygotowała: Jadwiga Bartkowska
Dodano: 2019-04-15 13:16:33