Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 216/1 w obrębie 116)

Nowy Sącz, dnia 11.04.2019r.

FIRMA WITUSZYŃSKI
wykonawca prac geodezyjnych

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2101) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.9606.2018 działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Makuszyńskiego uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019r. o godz. 9:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 216/1 w obrębie 116 z działkami sąsiednimi tj.: 211/7, 211/8, 211/16, 215/1, 216/2 i 218 w obrębie 116.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

 

  1. dz.ew.nr  216/1
  2. dz.ew.nr 211/8
  3. dz.ew.nr  211/7
  4. dz.ew.nr  216/2
  5. dz.ew.nr  218
  6. dz.ew.nr  215/1
  7. dz.ew.nr  211/16

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic i przyjmowaniu ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2101) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-04-11 15:26:12