Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 405/5 w obrębie 118)

Nowy Sącz,  dnia 10.04.2019r.

FIRMA WITUSZYŃSKI
wykonawca prac geodezyjnych

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2101) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.1919.2019 działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Axentowicza uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2019r. o godz. 9:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna  nr 405/5 w obrębie 118 z działkami sąsiednimi tj.: 314, 403/6, 404, 405/2, 405/3, 405/4, 406, 407, 420, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/13 w obrębie 118.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

 • dz.ew.nr  405/5
 • dz.ew.nr 314
 • dz.ew.nr 403/6
 • dz.ew.nr  404
 • dz.ew.nr  405/2
 • dz.ew.nr  405/3
 • dz.ew.nr  405/4
 • dz.ew.nr  406
 • dz.ew.nr  407
 • dz.ew.nr  420
 • dz.ew.nr  421/5
 • dz.ew.nr  421/6
 • dz.ew.nr  421/7
 • dz.ew.nr  421/8
 • dz.ew.nr  421/13

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic i przyjmowaniu ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2101) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-04-11 14:35:08