Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącz o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Prażmowskiego

do 5.03.2019 r.

WAU.RG.6840.2.3.2019.KS

PREZYDENT  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA
z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa objętej Księgą Wieczystą Nr                , położonej w Nowym Sączu przy ul. Prażmowskiego ― działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/13 o powierzchni  0,0538 ha w obrębie 35.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta, pomiędzy       ul. Lwowską i Nadbrzeżną. W sąsiedztwie zlokalizowane są wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, w dalszej kolejności osiedla wielomieszkaniowe i jednorodzinne. Działka położona jest w ciągu głównej ul. Prażmowskiego, z której nie ma bezpośredniego zjazdu. Dojazd ulicą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Teren w miejscu lokalizacji nieruchomości nie posiada dostępu do mediów. W pobliżu przebiega linia elektroenergetyczna i kanalizacyjna, pozostałe sieci w dalszej odległości. Kształt zbliżony do trapezu o wymiarach: szerokość ok. 7m w części północnej i 12 m w części południowej oraz długości ok. 52m. Teren płaski, wyrównany, niezabudowany, porośnięty niską trawą. W najbliższym otoczeniu znajdują się: od strony północnej – teren zieleni urządzonej, dalej skrzyżowanie ulic Prażmowskiego i Lwowskiej z zabudową handlowo – usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną, od strony zachodniej – teren zieleni porośnięty wysokimi drzewami, następnie osiedle wielomieszkaniowe, od strony wschodniej – ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych, ul. Prażmowskiego, za nią stacja paliw BP i sklepy wielkopowierzchniowe, od strony południowej – w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kilka nieruchomości z zabudową mieszkaniowa jednorodzinną, następnie obiekty oświatowe Szkoła Podstawowa i gimnazjum, dalej ul. Nadbrzeżna z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną: hala sportowa, kryty basen.

Przedmiotowy teren nie jest objęty planem miejscowym. W związku z powyższym, w chwili obecnej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w związku z uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. przedmiotowa działka gruntu położona jest w terenie oznaczonym na rysunku studium, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem: U/M tereny zabudowy mieszanej – usługowej i mieszkaniowej połozone wzdłuż głównych dróg oraz na styku terenów o kolidującej ze sobą funkcji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ― 150 000,00 zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej działki opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, ze zmianami).

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 marca 2019 roku o godz. 1030 w sali Ratusza nr 15  - Rynek 1.
Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 30 000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie,  O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 27 lutego 2019.

Pisemne zgłoszenia udziału w przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na zbycie nieruchomości”, w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. włącznie, w sekretariacie Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz, Rynek 1. Do zgłoszenia  należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • Datę sporządzenia oferty;
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  • Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w terminie od dania 21 stycznia 2019 r. do dnia 27 lutego 2019 roku włącznie w Wydziale Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., w godzinach pracy Urzędu, tel. (0-18) 448-67-40, (18) 448-67-00.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przez komisję został ustalony nabywcą nieruchomości, od zawarcia umowy sprzedaży (jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu). Wadium uczestnika przetargu, który przez komisję został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i podlega ona zapłacie na warunkach ustalonych w przetargu.

Prezydent Miasta Nowego Sącza zastrzega, że:

  1. przysługuje mu prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów,
  2. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna + opłaty sądowe) w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, tablicach ogłoszeń Zarządów Osiedli.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., w godzinach pracy Urzędu, tel. (0-18) 448-67-40, (18) 448-67-00.

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Jolanta Polańska Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji
Przygotowała: Karolina Solecka

Dodano: 2019-02-08 08:39:15