Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie dotyczące ustalenia granic w trybie ewidencyjnym oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Mizgałów)

Pracownia Geodezyjna
RYSZARD CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz    
ul.1Brygady 47
018 / 442 71 82 
0/ 607 47 71 82

Nowy Sącz 10.10.2018 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

zawiadamiam

że w dniu 08.11.2018 r. zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Mizgałów) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.)
o godzinie 10:00

  • działki nr 125/13 położonej w obrębie 115, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 147/4 położoną w obrębie 115, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Mizgałów i z działką ewid. nr 126 położoną w obrębie 115, m. Nowy Sącz.

o godzinie 11:00

  • działki nr 131/8 położonej w obrębie 115, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 147/4 położoną w obrębie 115, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Mizgałów i z działkami ewid. nr 570, 131/3, 131/7, 131/2, 131/6, 131/1, 146/3 i 146/4,  położonymi w obrębie 115, m. Nowy Sącz.

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
Geodeta uprawniony upr. nr 1058

Do wiadomości:

Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 147/4 położonej w obr. 115 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Mizgałów.
Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 125/13, 131/8, 126, 570, 131/3, 131/7, 131/2, 131/6, 131/1, 146/3 i 146/4 położonych w obr. 115 m. Nowy Sącz
 

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI Geodeta uprawniony upr. nr 1058
Dodano: 2018-10-12 12:03:22