Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie dotyczące ustalenia granic w trybie ewidencyjnym oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Promienna)

Pracownia Geodezyjna
RYSZARD CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz 
ul.1Brygady 47
018 / 442 71 82
0 / 607 47 71 82

Nowy Sącz 10.10.2018 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

zawiadamiam

że w dniu 06.11.2018 r. zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Promienna) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.)
o godzinie 10:00

  • działki nr 92/6 położonej w obrębie 123, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 77 położoną w obrębie 123, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Promienną oraz działką ewid. nr 92/2 położoną w obrębie 123, miasto Nowy Sącz.
  • działki nr 92/7 położonej w obrębie 123, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 77 położoną w obrębie 123, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Promienną
  • o godzinie 11:00
  • działki nr 92/8 położonej w obrębie 123, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 77 położoną w obrębie 123, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Promienną
  • działki nr 92/9 położonej w obrębie 123, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 77 położoną w obrębie 123, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Promienną oraz działkami ewid. nr 91/6, 84/9 położonymi w obrębie 123, miasto Nowy Sącz.
  • działki nr 43 położonej w obrębie 123, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 77 położoną w obrębie 123, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Promienną oraz działkami ewid. nr 42/1 i 42/2 położonymi w obrębie 123, miasto Nowy Sącz.

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
Geodeta uprawniony upr. nr 1058

Do wiadomości:

Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 77 położonej w obr. 123 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Promienną.
Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 92/6, 92/7, 92/8 i 92/9 położonej w obr. 123 m. Nowy Sącz
Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 43 położonej w obr. 123 m. Nowy Sącz.
Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 92/2, 91/6, 84/9, 42/1 i 42/2 położonej w obr. 123 m. Nowy Sącz

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI - Geodeta uprawniony
Dodano: 2018-10-12 11:57:17