Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie dotyczące czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Jamnicka)

Pracownia Geodezyjna
RYSZARD CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz
ul.1Brygady 47
018 / 442 71 82 
0/ 607 47 71 82

Nowy Sącz 10.10.2018 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

zawiadamiam

że w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 10:00 zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Jamnicka) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.):

  • działki nr 2 położonej w obrębie 44, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 35 położoną w obrębie 44, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Jamnicką i z działkami ewid. nr 1 i 38/4 położonymi w obrębie 44, m. Nowy Sącz;
  • działki nr 3 położonej w obrębie 44, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 35 położoną w obrębie 44, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Jamnicką, z działką ewid. nr 18/3 położoną w obrębie 41, m. Nowy Sącz i z działką ewid. nr 8/22 położoną w obrębie 44, m. Nowy Sącz.

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
Geodeta uprawniony upr. nr 1058

Do wiadomości:

Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 2 i 3 położonych w obr. 44 m. Nowy Sącz, Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 35 położonej w obr. 44 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Jamnicką.
Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 18/3 położonej w obr. 41 m. Nowy Sącz
Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 1, 8/22 i 38/4 położonych w obr. 44 m. Nowy Sącz
 

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI - Geodeta uprawniony
Dodano: 2018-10-12 11:25:10