Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie dotyczące czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działki nr 49/6 położonej w obrębie 107, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 200 położoną w obrębie 106, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Kapuścińskiego

Pracownia Geodezyjna
RYSZARD  CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz     ul.1Brygady 47
018 / 442 71 82
0 / 607 47 71 82

Nowy Sącz 08.10.2018 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

zawiadamiam

że w dniu 05.11.2018 r. o godzinie 10:00 zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działki nr 49/6 położonej w obrębie 107, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 200 położoną w obrębie 106, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Kapuścińskiego i z działkami ewid. nr 48, 49/5 i 50/2 położonymi w obrębie 107, m. Nowy Sącz oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Kapuścińskiego) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.)

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
Geodeta uprawniony upr. nr 1058
33-300 Nowy Sącz ul. 1 Brygady 47
tel. 018 / 442 71 82, 0 / 607 47 71 82

Do wiadomości:

  • Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 48 położonej w obr. 107 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Kapuścińskiego
  • Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 49/6 położonej w obr. 107 m. Nowy Sącz
  • Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 200 położonej w obr. 106 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Kapuścińskiego
  • Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 48 i 50/2 położonych w obr. 107 m. Nowy Sącz

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI Geodeta uprawniony upr. nr 1058
Dodano: 2018-10-10 14:27:12