Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon


Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej”

Znak: WSR.6220.5.2020.MK

OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki „Meble Bugajski” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tarnowskiej 164c
w Nowym Sączu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych
z drewnem w kotłowni zakładowej” planowanego do realizacji na działce nr ew. 66/4 obr. 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – zwanej dalej kpa) informuję strony postępowania administracyjnego, że:

  • W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 23.10.2020 r. znak: WSR.6220.5.2020.MK podjęto zawieszone postanowieniem  z dnia 16.06.2020 r. znak: jw. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” planowanego do realizacji na działce nr ew. 66/4 obr. 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w opinii  z dnia 17.04.2020 r., znak: ST.II.4220.23.2020.GK stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
  • Jednocześnie informuję o przystąpieniu do analizy Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisku przez organ prowadzący postępowanie.

Zgodnie z art. 73 §1 kpa, z treścią postanowienia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Wydziale Środowiska przy ul. Szwedzkiej 5 w poniedziałek
w godzinach 9.00 -17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 49 §2 kpa niniejsze ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

Autor: z up. Prezydenta Miasta Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska
Dodano: 2020-10-26 10:03:36