Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon


Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zakład zbierania odpadów, zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Zakładników

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,
ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl

Nowy Sącz, dnia 14.10.2020 r.

KR.ZUZ.3.4210.539.2020.BD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.08.2020 r., (data wpływu: 12.08.2020 r.), uzupełniony ostatecznie w dniu 07.10.2020 r., spółki PMP Style Sp. z o.o., z siedzibą: Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • odprowadzenie do potoku „Elektrodowy” w km 1+970 (istniejącym wylotem na działce nr 749 obr. 113 w Nowym Sączu) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z zakładu zbierania odpadów, zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Zakładników;
  • wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (na działce nr 9/1 obr. 120 w Nowym Sączu) będących własnością Spółki Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu, powstających na terenie zakładu zbierania odpadów przy ul. Zakładników w Nowym Sączu.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 7:30 – 14:30 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 444 35 44, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl

Otrzymują:

  1. PMP Style Sp. z o.o., Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz;
  2. PGW WP RZGW Kraków ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
  3. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz;
  4. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
  5. Właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód – wg odrębnego wykazu
  6. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowego Sącza/BIP;
  7. ZUZ a/a.

Autor: Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (-) Bogumił Donabidowicz Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych
Dodano: 2020-10-16 10:55:15