Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon


Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów produkcyjnych w celu uzyskania energii cieplnej do ogrzewania zakładu produkcyjnego”

Znak: WSR.6220.22.2020.MK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów produkcyjnych w celu uzyskania energii cieplnej do ogrzewania zakładu produkcyjnego” planowanego na działkach nr ew. 88/3, 88/4, 88/5, 89, 91/1 obr. 108 przy ul. Węgierskiej 78 w Nowym Sączu o zebraniu następujących dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu:

  • opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, znak: NNZ.420.306.2020.BP z dnia 03.09.2020 r.,
  • opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu, znak: ST-II.4220.86.2020.PL z dnia 15.09.2020 r.,
  • opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu  Zlewni w Nowym Sączu, znak: KR.ZZŚ.3.435.135.2020.WJ z dnia 16.09.2020 r.,

stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  ww. przedsięwzięcia na środowisko

  • oraz pisma Wnioskodawcy z dnia 05.10.2020 r. dotyczącego dodatkowych wyjaśnień w sprawie.

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie. Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 5, pokój nr 4-5, w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego zawiadomienia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta DYREKTOR WYDZIAŁU ŚRODOWISKA Grzegorz Tabasz
Dodano: 2020-10-16 09:54:31