BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa mostu zastępczego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w Nowym Sączu, w km 0+500” w Nowym Sączu

Znak: WSR.6220.28.2020.MK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuję, że:

  • na wniosek z dnia 03.09.2020 r. Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, działającego przez pełnomocnika, wydana została w dniu 09.10.2020 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu zastępczego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w Nowym Sączu, w km 0+500” w Nowym Sączu.
  • dane o przedmiotowej decyzji z dnia 09.10.2020 r. zostaną zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie https://system.sios.pl/search.
  • z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w Wydziale Środowiska przy ul. Szwedzkiej 5, pok. 4-5 w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30

Autor: Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska
Dodano: 2020-10-09 12:24:20