BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”

Znak: WSR.6220.38.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuję, że:

  • na wniosek z dnia 13.12.2019 r. Firmy Handlowo-Usługowej „Valdi”, Waldemar Wojewoda, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 39, 33-100 Tarnów, wydana została w dniu 06.10.2020 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji na dz. nr ew. 327 obr. 123 w Nowym Sączu.
  • dane o przedmiotowej decyzji z dnia 06.10.2020 r. zostaną zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie https://system.sios.pl/search.
  • z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, w tym uzgodnieniami i opiniami organów, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w Wydziale Środowiska przy ul. Szwedzkiej 5, pok. 4-5 w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Magdalena Klimkiewicz
Dodano: 2020-10-07 14:02:03