BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego”

Znak: WSR.6220.27.2020.KT

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 17/22, obręb 120 o zebraniu następujących dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu:

  • opinią z dnia 22.09.2020 r., znak: ST-II.4220.94.2020.PL Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
  • opinią sanitarną z dnia 24.09.2020 r. znak: PSE.NNZ.420.340.2020.BP Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • opinią z dnia 28.09.2020 r., znak: KR.ZZŚ.3.435.149.2020.WJ Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie również stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 5, pokój nr 4, w godzinach 7.30.-15.30. od poniedziałku do piątku w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego zawiadomienia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta Dyrektor Wydziału Środowiska Grzegorz Tabasz
Dodano: 2020-10-02 13:21:06