BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr 506/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowy Sącz, dnia 25.09.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.554.2020.MS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn.zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17.08.2020 r. (data wpływu: 18.08.2020 r.), Pana W[ANONIMIZAJCA], uzupełniony przy piśmie z dnia 21.09.2020 r. (data wpływu),

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr 506/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8:30 – 14:30 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowy Sącz
(-)
Elżbieta Skirzyńska
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Sprawę prowadzi: Magdalena Serafin, tel.18 444 35 44, e-mail: magdalena.serafin@wody.gov.pl

Otrzymują:

  • Pan W[ANONIMIZAJCA]
  • Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowego Sącza/BIP
  • ZUZ a/a

Autor: Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowy Sącz (-) Elżbieta Skirzyńska Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Dodano: 2020-09-28 12:33:13