Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Obwieszczenie: Prezydent Miasta Nowy Sącz zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu - AKTUALIZACJA”

Nowy Sącz, dnia 16.09.2019r.

Znak: WOŚ.602.7.2019.JK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317 ze zm.) Prezydent Miasta Nowy Sącz zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu - AKTUALIZACJA”.

 1. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
 2. Z treścią dokumentu można się zapoznać:
 • w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz;
 • na stronie internetowej miasta pod adresem: http://konsultacje.nowysacz.pl.
 1. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać:
 • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urząd@nowysacz.pl;
 • pocztą tradycyjną w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny:
  • Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Konsultacje społeczne AKK”;
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz.
  • Uwagi i wnioski  do projektu ww. dokumentu można składać w dniach 16.09.2019r. – 07.10.2019 r.
 1. Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. ,,Aktualizacja analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nowym Sączu autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" upływa w dniu 07.10.2019r. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Załącznik - formularz

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotował: Jarosław Kaim
Dodano: 2019-09-16 15:02:41