Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice (...)"

Znak: WSR.6220.13.2019.MH      

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję, że:

na wniosek z dnia 19.06.2019 r. spółki TAURON Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez Pana Aleksandra Łaszkiewicza, wydana została w dniu 26.08.2019 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice” planowanego na dz. nr ew. 18/115, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 25/1, 26, 73, 111, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, obręb 111  w Nowym Sączu,

  • dane o przedmiotowej decyzji z dnia 26.08.2019 r. r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.
  • z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, pok. 4-5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotował: Mariusz Hajduk
Dodano: 2019-08-28 10:38:04