Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w Parku Strzeleckim (z podziałem na części: drewno wielkowymiarowe, drewno średniowymiarowe)

Nowy Sącz, 10.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz ogłasza:
PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY na sprzedaż drewna pochodzącego
z wycinki drzew w Parku Strzeleckim z podziałem na części:

  1. Część  I - Drewno wielkowymiarowe wg załącznika nr 2.

Cena wywoławcza brutto wynosi 33 634,90 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 90/100).

Wadium w wysokości 3 363,00  zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote) należy wpłacać przelewem na konto nr  78 1050 1445 1000 0023 5299 0788  Urzędu Miasta Nowego Sącza  a dowód wniesienia dołączyć do oferty.

  1. Część II – Drewno średniowymiarowe opałowego wg załącznika nr 2.

Cena wywoławcza brutto wynosi 19 373,40 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy  złote 40/100).

Wadium w wysokości 1 937,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem złotych) należy wpłacać przelewem na konto nr  78 1050 1445 1000 0023 5299 0788  Urzędu Miasta Nowego Sącza a dowód wniesienia dołączyć do oferty.

Sprzedaż drewna odbędzie się na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Drewno można obejrzeć przy ul. Tłoki 24b w Nowym Sączu,  na placu wykonawcy świadczącego usługę w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zwrócony po realizacji umowy kupna – sprzedaży drewna.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedną część przetargu.

Pisemne oferty (w starannie zaklejonych kopertach), opisanych:

  1. "Oferta na zakup drewna z wycinki drzew w Parku Strzeleckim – Część I drewno wielkowymiarowe"
  2. "Oferta na zakup drewna z wycinki drzew w Parku Strzeleckim – Część II drewno średniowymiarowe opałowe"

należy składać w siedzibie sprzedającego: Urzędu Miasta Nowego Sącza,
Rynek 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców, do dnia 18.04 2019 r. do godziny 10:00.

Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta (imię, nazwisko (nazwa), / adres / siedziba), oferowaną cenę brutto i podpis osoby składającej oświadczenie. Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3 w dniu 18.04. 2019 r. o godzinie 10:30.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 kwietnia 2019r.w do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzewa w Parku Strzeleckim.

O wyniku postępowania sprzedający powiadomi zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Miasta www.nowysacz.pl. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, powiadomieni zostaną pisemnie, o wyborze ich oferty, Miasto Nowy Sącz powiadomi także o miejscu i czasie podpisania umowy kupna -  sprzedaży drewna.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie podpisze umowy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Ewa Klimek, Wydział Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3,  telefon 0-18-415 65 60.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu, do postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze zmianą).

Zastępca Prezydenta (-) Artur Bochenek

Załączniki:

  1. Projekt umowy
  2. Protokół brakarski drewna z wycinki drzew w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu
  3. Wzór oferty
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Treść ogłoszenia w formacie .pdf

Autor: Zastępca Prezydenta Artur Bochenek. Przygotowała: Ewa Klimek
Dodano: 2019-04-10 13:35:20