Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji pelletów”

Nowy Sącz, dnia 12.03.2019 r.

Znak: WOŚ.6220.53.2018.MH

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję, że:

  • na wniosek z dnia 12.12.2018 r., spółki BHB Bertsch Holzbau Sp. z o.o., wydana została w dniu 11.03.2019 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji pelletów” planowanego na dz. nr ewid. 16/5, 31/1 w obrębie 101 oraz dz. nr ewid. 30/11 w obrębie 103 w Nowym Sączu przy ul. Jana Pawła II 29,
  • dane o przedmiotowej decyzji z dnia 12.03.2019 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.
  • z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Mariusz Hajduk
Dodano: 2019-03-19 12:02:18