Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz - Zawada” planowanego na dz. nr ew. 261/6 w obr. 110 w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 20.12.2018 r.

Znak: WOŚ.6220.44.2018.MH        

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), informuję, że:

- na wniosek z dnia 05.09.2018 r., spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, wydana została w dniu 20.12.2018 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz - Zawada” planowanego na dz.  nr ew. 261/6 w obr. 110 w Nowym Sączu,

- dane o przedmiotowej decyzji z dnia 20.12.2018 r. r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.

- z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, pok. 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz
Dodano: 2018-12-24 13:24:24