Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2011.pdf [1.50 MB]

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2011 roku

sprawozdanie_1pol_2011.pdf


Uchwała Nr S.O.XII/426-2/23/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 marca 2011 r. (opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta)

Uchwała Nr S.O.XII/426-3/21/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 marca 2011 r.(opinia w sprawie sfinansowania deficytu)

 


Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2011 Nr V/42/2011

 

 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021


 

Uchwała Nr S.O.XII/429-1/16/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2010 r. (opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta)

Uchwała Nr S.O.XII/426/16/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2010 r.(opinia w sprawie sfinansowania deficytu)

 


Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011


Część tabelaryczna do projektu uchwały:

Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2011 rok
Tabela nr 2 - Plan wydatków na 2011 rok
Tabela nr 3 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2011
Tabela nr 4 - Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Nowego Sącza na 2011 rok
Tabela nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach

Tabela nr 6 - Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska
Tabela nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych
Tabela nr 8 - Plan dochodów i wydatków na podstawie porozumień


Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2011
Opis dochodów i wydatków

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021