Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Budżet Miasta Nowego Sącza na rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2010.pdf [1.50 MB]

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2010 roku

sprawozdanie_1pol_2010.pdf

 


 Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2010 Nr LIX/614/2010


 

Uchwała Z.III.SO.I/426-1/10/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2009 r.

Uchwała Z.III.SO.I/426-2/10/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2009 r.


Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wraz z załącznikami

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 bez załączników


Część tabelaryczna do projektu uchwały:

Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2010 rok
Tabela nr 2 - Plan wydatków na 2010 rok
Tabela nr 3 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2010
Tabela nr 4 - Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Nowego Sącza na 2010 rok
Tabela nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach
Tabela nr 6 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych
Tabela nr 7 - Plan dochodów i wydatków na podstawie porozumień


Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2010
Załącznik nr 2 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miata Nowego Sącza na lata 2010-2012
Załącznik nr 3 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
Załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok
Załącznik nr 5 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok
Załącznik nr 6 - Fundusze celowe
Załącznik nr 7 - Prognoza długu publicznego Miasta Nowego Sącza na lata 2009-2016


Objaśnienia do prognozy kwoty długu

Opis dochodów i wydatków

Informacja o stanie mienia komunalnego