Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Budżet Miasta Nowego Sącza na rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2009.pdf [1.47 MB]

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2009 roku

sprawozdanie_1pol_2009.pdf[1.14 MB]

 


Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Nr XL/462/2009

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Nr XL/462/2009 - bez załączników
Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2009 rok
Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu miasta Nowego Sącza na 2009 rok
Załącznik nr 4.1 - Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na 2009 rok
Załącznik nr 4.2 - Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2009
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009
Załącznik nr 6 - Dochody (dotacje) i wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok
Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok
Załącznik nr 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napokój alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach
Załącznik nr 9 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2009
Załącznik nr 10 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miata Nowego Sącza na lata 2009-2011
Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
Załącznik nr 12 - Dotacje dla miejskich instytucji kultury na 2009 rok
Załącznik nr 13 - Środki na dotacje dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2009 rok
Załącznik nr 14 - Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok
Załącznik nr 15 - Plan wydatków z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok
Załącznik nr 16 - Plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok
Załącznik nr 17 - Plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 rok
Załącznik nr 18 - Środki z budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok
Załącznik nr 19 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok
Załącznik nr 20 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok
Załącznik nr 21 A - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 21 B - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 21 C - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnym i Kartograficznym - plany na 2009 rok
Załącznik nr 22 - Prognoza długu publicznego miasta Nowego Sącza na lata 2008-2014
 

 

 

Uchwała Z.III.SO.I/4015/16/08 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2008 r. (601 KB)
Uchwała Z.III.SO.I/4016/16/08 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2008 r. (1 MB)


Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wraz z załącznikami (11 004 KB)
Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wraz z załącznikami (wersja zoptymalizowana) (1 277 KB)


Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 bez załączników (140 KB)

Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2009 rok

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik nr 3 - Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Nowego sącza na 2009 rok

Załącznik nr 4 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków na podst. porozumień

Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

Załącznik nr 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napokój alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach

Załącznik nr 9 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2009

Załącznik nr 10 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miata Nowego Sącza na lata 2009-2011

Załącznik nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik nr 12 - Dotacje dla miejskich instytucji kultury na 2009 rok

Załącznik nr 13 - Środki na dotacje dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 14 - Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok

Załącznik nr 15 - Plan wydatków z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

Załącznik nr 16 - Plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok

Załącznik nr 17 - Plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 rok

Załącznik nr 18 - Środki z budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Załącznik nr 19 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

Załącznik nr 20 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

Załącznik nr 21 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnym i Kartograficznym - plany na 2009 rok

Załącznik nr 22 - Prognoza długu publicznego miasta nowego sącza na lata 2008-2014

Objaśnienia do prognozy kwoty długu

Opis dochodów

Opis wydatków

Informacja o stanie mienia komunalnego