Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Budżet Miasta Nowego Sącza na rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2008.pdf [4972 KB]
 


Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2008 roku

sprawozdanie_1pol_2008.pdf [4.37 MB]


Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2008 Nr XX/257/2007 - bez załączników

Załącznik nr 1 - plan dochodów 2008 rok

Załącznik nr 2 - plan wydatków na 2008 rok

Załącznik nr 3 - planowane przychody i rozchody budżetu miasta Nowego Sącza na 2008 rok

Załącznik nr 4 - plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na 2008 rok

Załącznik nr 5 - plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2008

Załącznik nr 6 - plan dochodów i wydatkó z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok

Załącznik nr 7 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2008

Załącznik nr 8 - wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2008

Załącznik nr 9 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowy Sącz na lata 2008-2010

Załącznik nr 10 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków

Załącznik nr 11 - dotacje dla miejskich instytucji kultury na 2008 rok

Załącznik nr 12 - środki na dotacje dla działających na terenie Miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2008 rok

Załącznik nr 13 - plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok

Załącznik nr 14 - plan wydatków z tytułu dostacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok

Załącznik nr 15 - plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2008 rok

Załącznik nr 16 - środki z budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 rok

Załącznik nr 17 - plan przychodów i wydatków gospodarstw pomoczniczych na 2008 rok

Załącznik nr 18 - plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

Załącznik nr 19 - gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - plan na 2008 rok

Załącznik nr 20 - prognoza długu publicznego miasta Nowego Sącza na lata 2007-2013 


Uchwała Z.III.SO.I/4015/30/07 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2007 r. (129 KB)
Uchwała Z.III.SO.I/4016/30/07 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2007 r. (136 KB)


Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 - wersja pełna wraz z załącznikami (9244 KB)

Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza (292 KB)