Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Budżet Miasta 2005

Podczas sesji 25 lutego Rada Miasta uchwaliła budżet na 2005 r. Za projektem zaproponowanym przez prezydenta Józefa Antoniego Wiktora głosowało 15 radnych, 1 był przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Piękną wiązanką kwiatów prezydent podziękował głównej autorce sądeckiego budżetu skarbnikowi, Jadwidze Kusiak, której służby od wielu miesięcy zajmowały się przygotowaniem precyzyjnego zestawienia dochodów i wydatków miasta.

Był to 15. z kolei budżet Nowego Sącza, nad którym pracowała skarbnik pani Jadwiga Kusiak, magister ekonomii, absolwentka krakowskiej AE.

Z wystąpienia prezydenta Józefa Antoniego Wiktora:
- Przy przygotowaniu budżetu zaangażowały się mocno służby miejskie i komisje Rady Miasta. Przeprowadziliśmy dziesiątki konsultacji i rozmów. Ta praca dała, moim zdaniem, dobre efekty.
Na tej podstawie, w imieniu własnym i swoich zastępców, mogę z całą odpowiedzialnością zapewnić, że pieniądze sądeckich podatników będą dobrze ulokowane, że dadzą miastu szansę na rozwój.

Mimo trudnych warunków i obiektywnych barier, zwiększamy . o ponad jedną trzecią - tempo inwestycji, których skala sięgnie w 2005 r. ponad 29,1 mln zł. Idziemy więc mocno do przodu, nie ma mowy o regresie.

W poprzednim roku na inwestycje przeznaczono ok. 21,7 mln zł, możemy więc mówić o znacznym postępie. Inwestycje, główny wskaźnik rozwoju miasta, nie maleją, lecz rosną, i to poważnie!

Realizacja zadań inwestycyjnych obejmuje przede wszystkim kontynuację prac rozpoczętych w okresach ubiegłych oraz część niezbędnych nowych zadań, w tym głównie zadań drogowych.

Generalnie miasto jest w dobrej kondycji finansowej, rozwija się, nie jesteśmy nadmiernie zadłużeni, żaden majątek komunalny nie jest zastawiony w banku.
Prognoza kwoty długu miasta na lata 2005 - 2009 w żadnych z wymienionych okresów nie odnotowuje przekroczenia dopuszczalnych wielkości w zakresie stanu zadłużenia miasta Nowy Sącz.

Nowy Sącz ma budżet trudny, ale realny, klarowny i spójny w swej konstrukcji, służący dobru publicznemu, dobru naszego miasta i jego mieszkańców.

* * *

Poza środkami własnymi inwestycje miejskie zostaną w roku 2005 zasilone środkami pomocowymi Unii Europejskiej;
- z edycji programu PHARE 2002 w wysokości 3.6 mln euro (na rok 2005)
- z programu Funduszy Akcesyjnych ZPORR (kanalizacja w Zawadzie - 1.5 mln zł w roku 2005)
Całość dofinansowania na lata 2005-2007 - około 9.5 mln.

* * *

Planowane na 2005 rok dochody budżetu Miasta w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 rok, w ujęciu syntetycznym przedstawiają się w sposób następujący:

Przewidywane wykonanie 2004 Plan 2005 % wzrostu
Dochody ogółem w tym 206 677 639 220 269 982 106,6
1. Dochody własne 86 762 320,- 90 552 521,- 106,7
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł 35 287 506,- 38 471 010,- 109,0
3. Subwencja ogólna w tym: 84 627 813,- 89 246 451,- 105,5
- część oświatowa 75 053 818,- 85 639 482,- 114,1
- uzupełnienie subwencji ogólnej 9 571 147,- 0,- 0,0
- część rekompensująca 2 848,- 0,- 0,0
- część równoważąca 0,- 3 606 969,- 0,0

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2005 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2004 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i powiat, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i powiatu oraz informacje o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu.

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2005 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

 • podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
 • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 • dochody z majątku gminy,
 • pozostałe dochody, w tym: planowane wpływy z opłat eksploatacyjnych, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług realizowanych przez jednostki, budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa,
 • celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • dotacje,
 • dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak również jednostkami samorządu terytorialnego.

Struktura planowanych dochodów własnych na 2005 rok przedstawia się następująco:

 • wpływy z podatków i opłat lokalnych - 36,2%,
 • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 45,0%,
 • dochody z majątku gminy - 7,3%,
 • pozostałe dochody - 11,5%.

Dochody własne stanowią w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 42%.

Planowane wydatki Miasta Nowego Sącza na 2005 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w roku ubiegłym przedstawiają się następująco:

Przewidywane wykonanie 2004 Plan 2005 % wzrostu
Wydatki ogółem 220 795 357,- 239 727 894,- 108,6
1. Wydatki majątkowe 21 735 505,- 29 151 471,- 134,1
2. Wydatki bieżące 199 059 852,- 210 576 423,- 105,8

Planowane wydatki ogółem na 2005 rok wynoszą 239 727 894 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 8,6%.

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 210 576 423 zł tj. o 5,8% powyżej przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 29 151 471 zł i są o 34,1% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki majątkowe w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych.

W planie wydatków majątkowych na 2005 rok mieści się kwota 5 628 564 zł zabezpieczona jako udział własny Miasta w niektórych zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu.

Zadania inwestycyjne obejmują przede wszystkim kontynuację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, jak i zadań drogowych rozpoczętych w latach poprzednich oraz część zadań noworozpoczynanych w 2005 roku, w tym głównie zadań drogowych.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

Przewidywane wykonanie 2004 Plan 2005 % wzrostu
Transport i łączność 25 656 115,- 24 731 988,- 96,4
Administracja publiczna 14 975 296,- 15 662 703,- 104,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 151 188,- 9 906 900,- 108,3
Oświata i wychowanie 88 063 806,- 93 908 608,- 106,6
Pomoc społeczna 33 187 865,- 43 390 045,- 130,7
Polityka społeczna 4 541 736,- 4 838 814,- 106,5
Edukacyjna opieka wychowawcza 10 856 355,- 10 617 317,- 97,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 916 542,- 15 585 074,- 157,2

Założony deficyt budżetu miasta w 2005 roku wynosi 19 457 912 zł i planuje się go pokryć pozostałością środków finansowych pochodzących z 2004 roku oraz kredytem długoterminowym.

W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek długoterminowych) przyjmuje się przychody pochodzące z następujących źródeł:
- przewidywany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta na 2005 rok - kwota 24 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - kwota 1 476 388 zł

Prognoza kwoty długu Miasta przedstawia prognozowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2005 - 2009.

W żadnym z wymienionych okresów nie występuje przekroczenie dopuszczalnych wielkości w zakresie stanu zadłużenia Miasta Nowy Sącz.

Zachowane jest również ograniczenie wynikające z zastosowania procedur ostrożnościowych określonych w art. 45 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w związku z tym, że relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększona o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto wynosi 51,6%. Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa wynosi 29,3%.

W związku z powyższym również relacja deficytu budżetu Miasta Nowego Sącza do dochodów nie może w roku 2005 przekroczyć 29,3 %.

W przedłożonym projekcie budżetu Miasta na 2005 rok relacja ta wynosi 8,8% więc przebiega znacznie poniżej górnego ograniczenia.

Maksymalna dopuszczalna kwota deficytu mogłaby wynosić 64,5 mln. zł.

Stan zadłużenia Miasta Nowego Sącza wg projektu budżetu na 2005 rok

Łączna kwota długu Miasta na koniec każdego kwartału w 2005 r. oraz na koniec każdego roku budżetowego kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnej wielkości 60% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

% udział stanu zadłużenia do dochodów ogółem:
2004r. - 9,4
I kw. 2005r. - 8,1
II kw. 2005r. - 7,5
III kw. 2005r. - 11,3
IV kw. 2005r. - 17,0
2006r. - 11,5
2007r. - 6,9
2008r. - 2,5
2009r. - 0,0

Udział wydatków na obsługę długu do dochodów Miasta Nowego Sącza wg projektu budżetu na 2005 rok

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

% udział wydatków na obsługę długu do dochodów ogółem:
2004 - 3,3
I kw. 2005r. - 1,0
II kw. 2005r. - 1,9
III kw. 2005r. - 2,9
IV kw. 2005r. - 3,8
2006r. - 6,1
2007r. - 5,2
2008r. - 4,8
2009r. - 2,8

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY ZPORR

Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w Zawadzie - 2 500 000

Budowa sali gimnastycznej, łącznika, obiektów sportowych przy zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej - 1 000 000

Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej Starówki - 805 581

Program stypendialny - 716 854

Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza - 694 183

Przebudowa ulic i chodników Starówki - 628 800

Razem: ok. 6,3 mln zł


Ważniejsze wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2005 r.

 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Axentowicza, kolektorów A i B (plus dotacja w ramach programu Phare) oraz kanalizacji w Zawadzie, Helenie, Jamnicy, Dąbrówce, Biegonicach, na Kaduku - 7 044 119
 • Przebicie ul. Łukasińskiego do ul. Kolejowej - 3 300 000
 • Budowa budynku socjalnego (os. Błonie) - 1 819 160
 • Budowa Trasy nad Łubinką (kontynuacja: budowa jednej nitki od mostu do Łubince do ul. Barskiej) - 1 500 000
 • Obwodnica północna (projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę) - 1 200 000
 • Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe - 1 200 000
 • Modernizacja ul. Szarych Szeregów - 1 200 000
 • Stabilizacja osuwisk na zboczach Falkowej - 1 200 000 (dofinansowanie z EBI)
 • Budowa sali gimnastycznej przy II LO - 1 000 000
 • Współfinansowanie (w ramach ZPORR) rewitalizacji infrastruktury kulturalnej Starówki (DKK, adaptacja żłobka na potrzeby Nowosądeckiej Małej Galerii, remont kamienicy wraz z BWA, ratusz, Planty Miejskie, deptaki miejskie) - 805 581
 • Współfinansowanie projektu "Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza" (w ramach ZPORR) - 694 183
 • Oświetlenie Miasta - 670 955
 • Współfinansowanie projektu "Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki" (ZPORR) - 628 800
 • Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Broniewskiego - 600 000 Przebudowa ulic Podgórskiej i Kochanowskiego - 522 000
 • Budowa chodnika w ul. Lwowskiej (od Łubinki do ul. Księżycowej) - 500 000
 • Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych - 500 000
 • Budowa ul. Warzywnej - 470 000
 • Modernizacja budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - 400 000
 • Modernizacja MOK (DKK) - 400 000
 • Dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej komendy Straży Pożarnej i wyposażenia Straży - 350 000 (w tym 150 000 dotacja z budżetu państwa)
 • Komputeryzacja Urzędu - 307 673
 • Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabełczu na warsztaty terapii zajęciowej - 350 000
 • Przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej (wykonanie seperatora) - 300 000
 • Współuczestnictwo Miasta w programie Urzędu Marszałkowskiego "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce" - 200 000
 • Modernizacja i zakupy dla DPS-ów ul. Nawojowska 155 i 159 - 185 000
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 - 150 000
 • Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 - 150 000
 • Wyposażenie UM - 145 000
 • Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 - 130 000
 • Stabilizacja osuwisk (dokończenie) - odwodnienie ul. Barskiej, przebudowa przepustów - 100 000
 • Koncepcje parków przemysłowych - 100 000
 • Modernizacja żłobka - ul. Klasztorna - 100 000
 • Regulacja Łubinki (dokumentacja) - 100 000
 • Modernizacja Sokoła - 100 000
 • Zakup zadaszonej sceny, nagłośnienia i oświetlenia dla MOK - 100 000
 • Modernizacja stadionu Sandecji, budowa toru rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej, opracowanie koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-sportowego obrzeży Kamienicy - 80 000
 • Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 w Zawadzie - 60 000
 • Modernizacja biblioteki - oddziału dla dzieci, ul. Lwowska - 60 000
 • Dofinansowanie przygotowania budowy komendy Policji - 50 000
 • Przebudowa ul. Wincentego Pola - 40 000

Wydatki majątkowe w rozbiciu na najważniejsze działy:

Transport - 12 454 983

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 015 074

Gospodarka mieszkaniowa - 1 919 160

Oświata i wychowanie - 1 840 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 465 581

Zdjęcia z fotokroniki

 

Biuro Prasowe UM