Sobota, 24 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys


Kategoria: Programy z budżetu państwa

Dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

 

       

 

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Miasto Nowy Sącz zostało wybrane do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2021 trzech zadań:

„Umiem pływać”
Dotacja w wysokości: 50 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł

     Zadanie powszechnej nauki pływania skierowane jest do 420 uczniów szkół podstawowych z klas I–III bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Zajęcia sportowe będą organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

     Główne cele programu zostaną zrealizowane poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

„Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”
Dotacja w wysokości: 60 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 120 000,00 zł

     Zadanie zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej to przedsięwzięcie jest skierowane do 190 uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego). Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych zawierają elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników. Zajęcia prowadzone w sportach z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości. Zajęcia sportowe będą organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

„Sporty zimowe”
Dotacja w wysokości: 40 420,00 zł
Całkowita wartość zadania: 80 840,00 zł

     Zajęcia prowadzone w sportach zimowych mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości i skierowane są do 100 uczniów wszystkich typów szkół, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Zajęcia sportowe będą organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

 

 


Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Autor: wpf
Źródło: wpf
Dodano: 2021-06-16 13:41:43