Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 

Konsultacje rocznego Programu współpracy międzysektorowej na rok 2022


Na podstawie:
1. Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.
2. Zarządzenie nr 500/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2021 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie "Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022", poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na stronie internetowej www.nowysacz.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 września 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 1 października 2021 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
1) Konsultacji pisemnych, poprzez wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do projektu konsultowanego Programu współpracy, za pomocą kart konsultacyjnych;
2) Protokołowanych spotkań przedstawicieli Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi, w dniach:

- 17 września 2021 r., w zakresie następujących obszarów współpracy: „Pomoc społeczna”, „Ochrona zdrowia”, „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”, „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”,
Spotkanie odbędzie się o godz. 14.00 w świetlicy osiedlowej Centrum, Al. Wolności 39a (wejście od strony boiska sportowego),

- 22 września 2021 r., w zakresie następujących obszarów współpracy: „Aktywizacja społeczna i obywatelska”, „Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe”, „Kultura fizyczna”, „Ochrona zwierząt”, „Rozwój przedsiębiorczości”, „Turystyka”, „Upowszechnianie kultury”.
Spotkanie odbędzie się o godz. 14.00 w świetlicy osiedlowej Kilińskiego, ul. Stolarska 28.

Uwagi do projektu Programu współpracy należy kierować na kartach konsultacyjnych do Biura Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (I piętro, pok. nr 104) lub składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (pok. 9) albo poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 17 września do 1 października 2021 r.


Karta konsultacyjna

Karta konsultacyjna .doc

Projekt Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Raport z konsultacji


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS