Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 

Konsultacje rocznego Programu współpracy międzysektorowej na rok 2020


Na podstawie:
1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.
2.Zarządzenie nr 650/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 października 2019 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020", poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 października 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 5 listopada 2019 r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania, ul. Jagiellońska 14, (II piętro, pok.211);
2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,
3) Otwartych spotkań z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, które odbędą się w dniach: 28 października 2019 r., w godz. 12:00-16:00 oraz 29 października 2019 r. w godz. 8:00-12:00, w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącz, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).

Uwagi do projektu "Programu" należy kierować na kartach konsultacyjnych do Referatu Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 23 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

 
Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytkupublicznego_na_rok_2020

Karta konsultacyjna


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS