Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


 

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019


Na podstawie:
1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.
2.Zarządzenie nr 538/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 października 2018 r.

 Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019", poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 24 października 2018 r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1)Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,
2)Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,
3)Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godz. 16.30, w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza;

Uwagi do projektu "Programu" należy składać na kartach konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1, pok. nr 9) lub Punkcie Informacyjno-Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza, (ul. Lwowska 80 -Galeria Trzy Korony, poziom - 2) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@nowysacz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2019”.

Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października br.

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytku publicznego_na_rok_2019

Karta konsultacyjna


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS