Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Konsultacje rocznego Programu współpracy międzysektorowej na rok 2018


Na podstawie:
1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.
2.
Zarządzenie nr 576/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 06 października 2017 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018", poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 października 2017r.
Termin zakończenia konsultacji: 23 października 2017r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,
2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl
3) Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza o godz. 15.30

Uwagi do projektu "Programu" należy składać za pomocą kart konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (pok. nr 9, codziennie w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz) przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16 października br.


Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_miasta_Nowego_ Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzącymi_działalność_pożytku publicznego_na_rok_2018.

Link do miejskiej platformy konsultacji społecznych: http://konsultacje.nowysacz.pl/res/gfx/header_title.png


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS