Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2017


Na podstawie:
1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.
2.
Zarządzenia nr 391/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 września 2016 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017", poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 października 2016r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 października 2016r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,
2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl
3) Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2016 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza o godz. 15.00

Uwagi do projektu "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" należy składać za pomocą kart konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (pok. nr 9, codziennie w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz) przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października br.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.1. Projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

     załącznik nr 2 do Raportu 

3. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) projekty dotyczące swym zakresem sektora pozarządowego konsultowane są z zainteresowanymi podmiotami. 

Link do miejskiej platformy konsultacji społecznych: www.konsultacje.nowysacz.pl 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS