Poniedziałek, 17 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Olimpia, Łazarz, Florian
Szukaj:

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

ul. Dunajewskiego 4, II piętro, (wejście przez podwórze)
telefon: 18 471 00 21, 18 471 00 22

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

p.o. kierownika Zespołu: Małgorzata Barszcz

tel: 18 471 00 21

 

Do zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należy: 

 • opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo-podmiotowym, według tematów i komórek funkcjonujących w Urzędzie Miasta oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych Miasta i przedkładanie ich każdorazowo do akceptacji Prezydentowi Miasta,
 • w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, badanie i ocena działalności jednostki oraz poszczególnych jej służb i komórek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach, dokonywane z punktu widzenia kryteriów sprawności organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w bieżącej oraz zapobieganie ich powstawaniu w przyszłej działalności.
 • prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta, obejmującej:
 1. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
 2. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
 3. kontrolę poprawności prowadzenia gospodarki finansowej,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji zadań merytorycznych przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych przepisów prawa,
 • opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • udzielanie pomocy instytucjom (osobom) przeprowadzającym kontrole zewnętrzne,
 • przeprowadzanie na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta kontroli doraźnych i przedstawianie ich wyników do akceptacji,
 • w ramach kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych weryfikowanie wydatkowania środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zwanych dotacjami celowymi).

 

Pracownicy:

Małgorzata Barszcz

tel. 18 471 00 22

Edyta Bednarek

tel. 18 471 00 22

Ewa Korzym

tel. 18 471 00 22

Marta Mirek

tel. 18 471 00 22

Maria Stanek

tel. 18 471 00 22

Jadwiga Wolsza

tel. 18 471 00 22