Wtorek, 24 października 2017 Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/298/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 14”

dodano: 2017-09-25

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej składającej się z: wieży telekomunikacyjnej, urządzeń teletechnicznych i ogrodzenia, na części działki nr 11/4 w obrębie 85, w rejonie ulicy Radzieckiej

Działając na podstawie art. 131 w związku z art.art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-10-23

czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w km DK 28 od 134+084 do 134+978 wraz z rozbudową mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów oraz rozbudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (...)"

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257, ze zm.) (...)

dodano: 2017-10-18

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Łukasińskiego)

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (...)

dodano: 2017-10-17

czytaj całość

Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn.: Budowa garaży jako uzupełnienie istniejących ciągów garaży na terenie osiedla mieszkaniowego (...) przy ulicy Rokitniańczyków

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza zawiadamia, że: (...)

dodano: 2017-10-13

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej s/c wraz z przyłączem szt. 1 (...) w Nowym Sączu, przy ulicy Podbielowskiej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-10-13

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przekroczeniem potoku Łubinka (...) w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa (...)

dodano: 2017-10-13

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w rejonie ulicy Długoszowskiego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-10-13

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: rozbudowa ulicy Jagodowej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.1257) oraz art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (...)

dodano: 2017-10-13

czytaj całość

Wojewoda Małopolski dodaje do publicznej wiadomości informację dot. inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu nad ul. Zieloną

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) (...)

dodano: 2017-10-12

czytaj całość