Środa, 23 sierpnia 2017 Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Walerian
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Szymanowskiego

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-08-22

czytaj całość

Informacja dotycząca uchwały krajobrazowej

Informujemy, że na sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 27 czerwca 2017 roku została podjęta uchwała NR XLII/415/2017 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ...

dodano: 2017-08-18

czytaj całość

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę trzykondygnacyjnego budynku (...) przy ul. Flisaków

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...)

dodano: 2017-08-16

czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń na I piętrze budynku nr 1, zlokalizowanego na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniunb i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) (...)

dodano: 2017-08-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wyjściami z pasa drogowego na działkach nr 286/1, 288, 305, 306/4 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Gwiaździstej”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

dodano: 2017-08-07

czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.) (...)

dodano: 2017-08-01

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: budowa chodnika w ciągu ul. Dunikowskiego w Nowym Sączu

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z późn. zm.) (...)

dodano: 2017-07-28

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej składającej się z: wieży telekomunikacyjnej, urządzeń teletechnicznych i ogrodzenia w rejonie ulicy Radzieckiej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta (...)

dodano: 2017-07-25

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Grottgera i Grunwaldzką w Nowym Sączu

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-07-25

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego przy ul. Promiennej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta (...)

dodano: 2017-07-25

czytaj całość