Niedziela, 25 czerwca 2017 Imieniny obchodzą: Dorota, Wilhelm, Lucja
Szukaj:

WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

Rynek 22, I piętro
telefon: +48 (18) 44 86 780

fax: +48 (18) 44 86 788

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Grzegorz Chochla
 

Katalog usług

 

W skład wydziału wchodzą:

Referat Ochrony Zdrowia

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Podstawowym zadaniem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej jest realizacja polityki zdrowotnej Miasta, programów profilaktyki i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. Analizowanie stanu zdrowotnego ludności i kreowanie polityki prozdrowotnej na podstawie wyników prowadzonych analiz.
 2. Wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Miasta.
 3. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej na terenie miasta Nowego Sącza.
 4. Organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia.
 5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie kontraktowania usług medycznych.
 6. Nadzorowanie i koordynowanie działalności:
 • Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • Rodzinnych Domów Dziecka,
 • Żłobka Miejskiego,
 • Zespołu Świetlic Środowiskowych, 
 • Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin.
 1. Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich jednostkach podporządkowanych oraz innych jednostkach.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał, obsługa planistyczno- sprawozdawcza, finansowo-ekonomiczna jednostek podległych.
 3. Tworzenie i realizacja:
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 1. Współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • ochrony zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • przeciwdziałania bezrobociu;
 • pomocy społecznej.
 1. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:
 • prowadzenie polityki w zakresie ilości punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, a w szczególności prowadzących sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu;

 • prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie Miasta;

 • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja i naliczanie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń;

 • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Obsługa merytoryczna i finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Udzielanie pomocy finansowej na zagospodarowania dla repatriantów.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących społeczności Romów, a w szczególności:
 • monitorowanie warunków życiowych Romów - mieszkańców Nowego Sącza, przygotowywanie programów dotyczących poprawy ich sytuacji życiowej;

 • współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi w przygotowywaniu, a następnie wdrażaniu rządowego programu na rzecz społeczności romskiej;

 • organizowanie lub współorganizowanie spotkań lub konferencji dotyczących mniejszości romskich;

 • ścisła współpraca z nowosądeckimi wójtami romskimi, konsultowanie z nimi przygotowywanych programów, organizowanie spotkań z przedstawicielami społeczności romskiej - zarówno z własnej jak i ich inicjatywy;

 • koordynacja/wnioski o środki pomocowe na współfinansowanie programów na rzecz Romów nowosądeckich;

 • interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących całej społeczności romskiej Nowego Sącza lub jej części;

 • informowanie Prezydenta o zagrożeniach związanych z realizacja programów na rzecz Romów i o napięciach między Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.

 1. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych zdrowia i opieki społecznej, obejmujące kontrolę i ocenę ich działalności, w szczególności w zakresie:
 • realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;

 • prawidłowości gospodarowania mieniem;

 • gospodarki finansowej.

 1. Ustalanie zakresu inwestycji i remontów w jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej.
 2. Planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych.
 3. Współpraca z samorządem pielęgniarek i położnych, Izbą Lekarską i Aptekarską.
 4. Aktualizacja - po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych - planu                  zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze ich działania.
 5. Ustalanie dyżurów aptek w celu zapewnienia pacjentom całodobowego dostępu do leków.
 6. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr służby zdrowia i pomocy społecznej z terenu Miasta.
 7.  Współpraca z niepublicznymi żłobkami i klubami dziecięcymi, działającymi na rzecz dzieci w ramach świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 ( w tym prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych).
 8.  Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją   Sanitarną, Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, Miejskim Inspektoratem    Weterynarii, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).
 9. Realizacja zadań administracji rządowej zleconych ustawami gminie i powiatowi w zakresie   zdrowia i pomocy społecznej.

 Referat Ochrony Zdrowia Rynek 22, I piętro, pok. 4, 6

Pracownicy:

Urszula Kożuch- inspektor                         +48 (18) 44 86 785

Magdalena Krzebiot- inspektor                   +48 (18) 44 86 782

Anna Michalak- podinspektor                     +48 (18) 44 86 790

Zofia Serafin- inspektor                            +48 (18) 44 86 784

Agnieszka Szeliga- inspektor                      +48 (18) 44 86 787

   

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej Rynek 22, I piętro, pok. 5

Pracownicy:

Anna Burnagiel- inspektor                          +48 (18) 44 86 781

Marta Gryzło- inspektor                             +48 (18) 44 86 780

Ewa Waligóra-Dobosz - inspektor                 +48 (18) 44 86 786

  

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej ul.Jagiellońska 31, II piętro

Pracownicy:

Krzysztof Popiela - Pełnomocnik ds. Romów  +48 (18) 54 74 577

Teresa Kozik- podinspektor                         +48 (18) 54 74 577

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rynek 3 (parter)

tel. +48 (18) 415 65 73
 

Godziny przyjęć:

poniedziałek i czwartek: 14:00-15:30

 

Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 • zgłoszeń osób nadużywających alkoholu,
 • motywowania osób nadużywających alkohol do podjęcia leczenia odwykowego,
 • wydawania opinii lokalizacyjnej dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych.