Piątek, 30 września 2016 Temp. max: 24 °C
Temp. min: 12 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1018.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Hieronim, Zofia, Felicja, Wera
Szukaj:

WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

Rynek 22, I piętro
telefon: 18 44 86 780

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Grzegorz Chochla

 

Katalog usług

 

W skład wydziału wchodzą:

Referat Ochrony Zdrowia

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

   Podstawowym zadaniem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej jest realizacja polityki zdrowotnej Miasta, programów profilaktyki i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. Analizowanie stanu zdrowotnego ludności i kreowanie polityki prozdrowotnej na podstawie wyników prowadzonych analiz.

 2. Wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Miasta.

 3. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej na terenie miasta Nowego Sącza.

 4. Organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia.

 5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie kontraktowania usług medycznych.

 6. Nadzorowanie i koordynowanie działalności Miejskiego Żłobka, Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Adopcyjnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 7. Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich jednostkach podporządkowanych oraz innych jednostkach.

 8. Przygotowywanie projektów uchwał, obsługa planistyczno-sprawozdawcza, finansowo -ekonomiczna jednostek podległych.

 9. Tworzenie i realizacja:

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 10. Współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:

  • ochrony zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

  • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

  • przeciwdziałania bezrobociu;

  • pomocy społecznej.

 11. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:

  • prowadzenie polityki w zakresie ilości punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, a w szczególności prowadzących sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu;

  • prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie Miasta;

  • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja i naliczanie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń;

  • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 12. Obsługa merytoryczna i finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 13. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących społeczności Romów, a w szczególności:

  • monitorowanie warunków życiowych Romów - mieszkańców Nowego Sącza, przygotowywanie programów dotyczących poprawy ich sytuacji życiowej;

  • współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi w przygotowywaniu, a następnie wdrażaniu rządowego programu na rzecz społeczności romskiej;

  • organizowanie lub współorganizowanie spotkań lub konferencji dotyczących mniejszości romskich;

  • ścisła współpraca z nowosądeckimi wójtami romskimi, konsultowanie z nimi przygotowywanych programów, organizowanie spotkań z przedstawicielami społeczności romskiej - zarówno z własnej jak i ich inicjatywy;

  • koordynacja wnioski o środki pomocowe na współfinansowanie programów na rzecz Romów nowosądeckich;

  • interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących całej społeczności romskiej Nowego Sącza lub jej części;

  • informowanie Prezydenta o zagrożeniach związanych z realizacja programów na rzecz Romów i o napięciach między Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.

 14. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych zdrowia i opieki społecznej, obejmujące kontrolę i ocenę ich działalności, w szczególności w zakresie:

  • realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;

  • prawidłowości gospodarowania mieniem;

  • gospodarki finansowej.

 15. Ustalanie zakresu inwestycji i remontów w jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej.

 16. Planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych.

 17. Współpraca z samorządem pielęgniarek i położnych, Izbą Lekarską i Aptekarską.

 18. Aktualizacja - po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych - planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze ich działania.

 19. Ustalanie dyżurów aptek w celu zapewnienia pacjentom całodobowego dostępu do leków.

 20. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr służby zdrowia i pomocy społecznej z terenu Miasta.

 21. Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału (m.in. Wojewodą Małopolskim, Państwową Inspekcją Pracy Państwową Inspekcją Sanitarną, Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, Miejskim Inspektoratem Weterynarii).

 22. Realizacja zadań administracji rządowej zleconych ustawami gminie i powiatowi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.

 

Referat Ochrony Zdrowia

Rynek 22, I piętro, pok. 5, 6

 

Pracownicy:

Urszula Kożuch                         18 44 86 785

Ewa Obrzut                              18 44 86 783

Zofia Serafin                             18 44 86 784

Agnieszka Szeliga                       18 44 86 787

Anna Michalak                          18 44 86 790

 

  

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Rynek 22, I piętro, pok. 4

 

Pracownicy:

Anna Burnagiel                          18 44 86 781

Ewa Waligóra-Dobosz                  18 44 86 786

Magdalena Krzebiot                    18 44 86 782

 

 

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej

ul. Jagiellońska 31, II piętro

 

Pracownicy:

Krzysztof Popiela - Pełnomocnik ds. Romów       18 54 74 577

Teresa Kozik                                                  18 54 74 577

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rynek 3 (parter)

tel. 18 415 65 73
 

Godziny przyjęć:

poniedziałek i czwartek: 14:00-15:30

 

Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 • zgłoszeń osób nadużywających alkoholu,
 • motywowania osób nadużywających alkohol do podjęcia leczenia odwykowego,
 • wydawania opinii lokalizacyjnej dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych.