Piątek, 28 października 2016 Temp. max: 12 °C
Temp. min: 8 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1034.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Szymon, Tadeusz
Szukaj:

WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

Rynek 22, I piętro
telefon: 18 44 86 780

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Grzegorz Chochla

 

Katalog usług

 

W skład wydziału wchodzą:

Referat Ochrony Zdrowia

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

   Podstawowym zadaniem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej jest realizacja polityki zdrowotnej Miasta, programów profilaktyki i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. Analizowanie stanu zdrowotnego ludności i kreowanie polityki prozdrowotnej na podstawie wyników prowadzonych analiz.

 2. Wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Miasta.

 3. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej na terenie miasta Nowego Sącza.

 4. Organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia.

 5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie kontraktowania usług medycznych.

 6. Nadzorowanie i koordynowanie działalności Miejskiego Żłobka, Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Adopcyjnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 7. Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich jednostkach podporządkowanych oraz innych jednostkach.

 8. Przygotowywanie projektów uchwał, obsługa planistyczno-sprawozdawcza, finansowo -ekonomiczna jednostek podległych.

 9. Tworzenie i realizacja:

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 10. Współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:

  • ochrony zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

  • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

  • przeciwdziałania bezrobociu;

  • pomocy społecznej.

 11. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:

  • prowadzenie polityki w zakresie ilości punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, a w szczególności prowadzących sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu;

  • prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie Miasta;

  • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja i naliczanie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń;

  • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 12. Obsługa merytoryczna i finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 13. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących społeczności Romów, a w szczególności:

  • monitorowanie warunków życiowych Romów - mieszkańców Nowego Sącza, przygotowywanie programów dotyczących poprawy ich sytuacji życiowej;

  • współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi w przygotowywaniu, a następnie wdrażaniu rządowego programu na rzecz społeczności romskiej;

  • organizowanie lub współorganizowanie spotkań lub konferencji dotyczących mniejszości romskich;

  • ścisła współpraca z nowosądeckimi wójtami romskimi, konsultowanie z nimi przygotowywanych programów, organizowanie spotkań z przedstawicielami społeczności romskiej - zarówno z własnej jak i ich inicjatywy;

  • koordynacja wnioski o środki pomocowe na współfinansowanie programów na rzecz Romów nowosądeckich;

  • interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących całej społeczności romskiej Nowego Sącza lub jej części;

  • informowanie Prezydenta o zagrożeniach związanych z realizacja programów na rzecz Romów i o napięciach między Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.

 14. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych zdrowia i opieki społecznej, obejmujące kontrolę i ocenę ich działalności, w szczególności w zakresie:

  • realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;

  • prawidłowości gospodarowania mieniem;

  • gospodarki finansowej.

 15. Ustalanie zakresu inwestycji i remontów w jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej.

 16. Planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych.

 17. Współpraca z samorządem pielęgniarek i położnych, Izbą Lekarską i Aptekarską.

 18. Aktualizacja - po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych - planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze ich działania.

 19. Ustalanie dyżurów aptek w celu zapewnienia pacjentom całodobowego dostępu do leków.

 20. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr służby zdrowia i pomocy społecznej z terenu Miasta.

 21. Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału (m.in. Wojewodą Małopolskim, Państwową Inspekcją Pracy Państwową Inspekcją Sanitarną, Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, Miejskim Inspektoratem Weterynarii).

 22. Realizacja zadań administracji rządowej zleconych ustawami gminie i powiatowi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.

 

Referat Ochrony Zdrowia

Rynek 22, I piętro, pok. 4, 6

 

Pracownicy:

Urszula Kożuch- inspektor          18 44 86 785

Magdalena Krzebiot- inspektor    18 44 86 782

Anna Michalak- podinspektor      18 44 86 790

Zofia Serafin- inspektor              18 44 86 784

Agnieszka Szeliga- inspektor        18 44 86 787

 

 

  

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Rynek 22, I piętro, pok. 5

 

Pracownicy:

Anna Burnagiel- inspektor            18 44 86 781

Marta Gryzło- inspektor               18 44 86 780

Ewa Waligóra-Dobosz - inspektor    18 44 86 786

 

 

 

Stanowiska ds. Społeczności Romskiej

ul. Jagiellońska 31, II piętro

 

Pracownicy:

Krzysztof Popiela - Pełnomocnik ds. Romów       18 54 74 577

Teresa Kozik- podinspektor                             18 54 74 577

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rynek 3 (parter)

tel. 18 415 65 73
 

Godziny przyjęć:

poniedziałek i czwartek: 14:00-15:30

 

Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 • zgłoszeń osób nadużywających alkoholu,
 • motywowania osób nadużywających alkohol do podjęcia leczenia odwykowego,
 • wydawania opinii lokalizacyjnej dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych.