Poniedziałek, 17 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Olimpia, Łazarz, Florian
Szukaj:

WYDZIAŁ WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW

Rynek 1 (Ratusz), parter, pokoje nr  3, 4, 5, 6, 7, 8
telefon: 18 44 86 500 lub 018 443 53 08

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału:

mgr inż. Marta Olech - tel. 18 44 86 505

 

Zobacz na Katalog usług wydziału

 

Głównym celem działania wydziału jest realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w tym:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych,
 • opłata skarbowa oraz
 • opłata targowa
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

W skład wydziału wchodzą:
Referat Wymiaru Podatków (WKP.RWP)

Referat Księgowości Podatkowej (WKP.RKP) 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WKP.RWKO)

 

W związku z powyższym do zadań wydziału należy:

Referat Wymiaru Podatków (WKP.RWP):

Referatem kieruje dyrektor wydziału

Pracownicy:

Mariusz Dąbrowski

18 44 86 543 

Iwona Długosz

18 44 86 571

Karolina Buczek

18 44 86 535 

Lidia Kaczor 

18 44 86 535 

Małgorzata Majowska

18 44 86 571

Kinga Plata

18 44 86 542

Stanisława Smoleń 

18 44 86 527 

 

 • wymiar podatku i prowadzenie niezbędnej dokumentacji do jego prawidłowego   ustalenia oraz sporządzanie decyzji wymiarowych dla wszystkich podatników z terenu miasta Nowy Sącz;
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków;
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie rejestrów ewidencji podatków;
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw podatkowych;
 • załatwianie innych spraw stron, mieszczących się w zakresie prac Referatu.

 

Referat Księgowości Podatkowej (WKP.RKP.):

Kierownik Referatu:

mgr Anna Poczkajska  tel. 18 44 86 582

Pracownicy:

Aneta Błaszczyk

18 44 86 598

Danuta Chrobak

18 44 86 591
- obsługa kasy podatkowej

Damian Hebda

18 44 86 567

Alina Jarmolińska

18 44 86 547

Krystyna Kożuch

18 44 86 527

Halina Kret

18 44 86 578

Urszula Pietrzak

18 44 86 578

Teresa Piorunik

18 44 86 592

Krystyna Wojtas

18 44 86 592

Agnieszka Wójcik-Świgut

18 44 86 567

 

 

 • prowadzenie księgowości podatkowej - pobór podatków i opłat, księgowanie wpłat,  odpisów, zwrotów zgodnie z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • prowadzenie księgowości kasowego wykonania budżetu Miasta;
 • wszczynanie egzekucji zaległości podatkowych w oparciu o zapisy księgowe;
 • prowadzenie kasy dla poboru podatków i opłat;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wykonania dochodów własnych;
 • sporządzanie indywidualnych decyzji w sprawach udzielania ulg w podatkach w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty - w granicach przysługujących uprawnień i po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków;
 • wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatków.

 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WKP.RWKO):

Kierownik Referatu:

mgr Agata Oleksy tel. 18 44 86 528

Pracownicy:

Monika Bajerska-Kościółek

18 44 86 519

Maria Kaczor

18 44 86 503

Mariola Kłębczyk

18 44 86 503

Sebastian Kordeczka

18 44 86 599

Ewelina Koszyk

18 44 86 528

 

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne na podstawie ewidencji podatkowej oraz składanych deklaracji,
 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty skarbowej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg podatkowych (umorzenie opłat, odsetek, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty skarbowej,
 • wszczynanie postępowania do ściągnięcia należności (upomnienia, decyzje określające zobowiązanie podatkowe, tytuły wykonawcze).
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących opłat.

 

W ramach Referatu Księgowości Podatkowej i Opłatowej funkcjonuje kasa podatkowa.

KASA PODATKOWA
Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek:  07:30-15:00

 

W zakresie działań kasy przewidziano możliwość dokonywania  wpłat podatków i opłat w tym opłaty skarbowej i targowej.

Ponadto wpłaty z tytułu podatków i opłat  można dokonywać bezpośrednio na indywidualny nr rachunku bankowego lub na rachunek bankowy tut. Organu podatkowego tj.:

Numer rachunku:
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531