Poniedziałek, 17 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Olimpia, Łazarz, Florian
Szukaj:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

Rynek 1 (Ratusz),
parter   - pokój nr 9
II piętro - pokoje nr 22, 23, 24, 28

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: 

Agata Jasińska

18 44 86 516

II piętro, pokój Nr 22

 

Katalog usług


W skład wydziału wchodzą:
- Referat Administracyjny
- Referat Kadr i Szkoleń
- Referat Informatyki
- Biuro Obsługi Mieszkańców z punktem informacyjno-kasowym zlokalizowanym w Galerii Trzy Korony
- Archiwum Zakładowe
 

Do zadań Wydziału należy między innymi:

 • zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjno-technicznej oraz funkcjonowania Urzędu Miasta;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 
 • administrowanie i gospodarowanie lokalami biurowymi, w których funkcjonuje Urząd;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców;
 • przyjmowanie pism w przypadkach określonych w kpc i kpa; 
 • prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Prezydenta Miasta; 
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami od organów władzy państwowej, organów gminy oraz referendum;
 • współpraca z zarządami osiedli; 
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu; 
 • obsługa przepływu informacji w Urzędzie;
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych; 
 • zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu;
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

   


REFERAT ADMINISTRACYJNY
- ul. Dunajewskiego 4, I piętro
- Rynek 1 (Ratusz),
 
Kierownik Referatu:

Tomasz Wydrzyński 

18 471-00-40

 

Pracownicy:

Ireneusz Bałuszyński 

18 44 86 550

Paweł Szczurek

18 471 00 41

Andrzej Plata

18 471 00 41

Artur Wlazło  

18 44 86 580

Mieczysław Brodziński

18 44 86 561

Stanisław Lorek

18 44 86 561

Paweł Nowak

18 44 86 561

Krzysztof Szczepański

18 44 86 561

Ryszard Basta 

18 44 86 561

Szewczyk Dorota

18 41 56 552
Rynek 3

Serafin Alicja

18 41 56 552
Rynek 3

 

     

Do zadań Referatu należy między innymi:

 • prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Prezydenta Miasta.
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjno-technicznej oraz funkcjonowania Urzędu Miasta;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Prezydenta Miasta;
 • administrowanie i gospodarowanie lokalami biurowymi, w których funkcjonuje Urząd, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja lokali Urzędu i majątku stanowiącego wyposażenie lokali;
 • planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe
  i kancelaryjne;
 • prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania zarządów osiedlowych;
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
 • prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i interesów Miasta Nowego Sącza oraz koordynowanie ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych;
 • dozór, ochrona przeciwpożarowa i przeciw włamaniowa obiektów - lokali biurowych Urzędu Miasta,
 • nadzór nad Utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;
 • nadzór nad Utrzymywaniem ładu i porządku sanitarnego w obiektach Urzędu;
 • wykonywanie czynności usługowych związanych z reprezentacyjną funkcją Urzędu (obsługa gospodarcza - narad, sesji, wizyt, spotkań, obsługa imprez na zewnątrz Ratusza);
 • gospodarka samochodami służbowymi Urzędu Miasta.

 
 

REFERAT KADR I SZKOLEŃ
ul. Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokój nr 22
 

Pracownicy:

Ewa Bochenek

18 44 86 557

Lucyna Dąbrowska

18 44 86 559

Joanna Król

18 44 86 565

Piotr Skrężyna

18 44 86 511

Piotr Somczyński

18 44 86 511

 


Do podstawowych zadań Referatu należy:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych;
 • Kontrola dyscypliny pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników do urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów miejskich jednostek oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu oraz kierowników gminnych (miejskich) jednostek organizacyjnych, osób zarządzających
  i członków organów zarządzających gminnymi (miejskimi) osobami prawnymi, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta;
 • prowadzenie rejestru umów zleceń, umów o dzieło i zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • prowadzenie spraw dotyczących organizacji i nadzoru nad praktykami studentów
  i uczniów;
 • przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestrów;
 • prowadzenie spraw dotyczących wniosków o ordery i odznaczenia państwowe.

 


REFERAT INFORMATYKI
Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokój nr 24
 

Kierownik Referatu:

Piotr Niezabitowski

18 44 86 594


Pracownicy:

Marcin Prusak

18 44 86 536

Wojciech Sułkowski

18 44 86 536

Mateusz Skupień

18 44 86 536

Jacek Wójtowicz

18 44 86 538

 


Do zadań Referatu należy między innymi:

 • prowadzenie, przydzielanie, odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów, a także zabezpieczenie przed utratą praw dostępu;
 • zabezpieczanie danych i zbiorów przed utratą, kopiowanie i archiwizowanie zbiorów danych;
 • nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów;
 • koordynacja współpracy w zakresie wymiany informacji między poszczególnymi komórkami Urzędu;
 • nadzór nad prawidłową pracą serwera sieciowego;
 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci informatycznej intranet oraz extranet, zabezpieczeń sieciowych, aplikacji www, intranet oraz extranet;
 • opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z dziedziny informatyki.


BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW z punktem informacyjno-kasowym zlokalizowanym w Galerii Trzy Korony 

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Rynek 1 (Ratusz), parter - pokój nr 9 (dziennik podawczy); II piętro pokój nr 28
tel. 18 44 86 586, 18 44 86 539

ul. Lwowska 80 , Galeria Trzy Korony (poziom -2, obok stoiska Poczty Polskiej)
tel.: 18 442-38-97

 

Do zadań Biura należy między innymi:

 • udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta i jego jednostek, miejsca
  i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i urzędach;
 • udzielania porad i pomocy w załatwianiu spraw;
 • prowadzenie dziennika podawczego oraz zamieszczanie pism na tablicy ogłoszeń Urzędu;
 • obsługa centrali telefonicznej i telefaksu;
 • prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków wnoszonych do Urzędu;
 • dystrybucja poczty wysyłanej z urzędu;
 • przyjmowanie pism w przypadkach określonych w kpc i kpa;
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu, koordynacja i nadzór nad przygotowaniem materiałów i wyjaśnień dla Rady Miasta
  oraz Prezydenta Miasta w sprawach będących przedmiotem skarg i wniosków;
 • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą gońców.

Punkt Informacyjno – Kasowy Urzędu Miasta Nowego Sącza zlokalizowany w Galerii Trzy Korony
ul. Lwowska 80 , Galeria Trzy Korony (poziom -2, obok stoiska Poczty Polskiej)
tel.: 18 442-38-97

Do zadań Punktu należy między innymi:

 • przyjmowanie podań, wniosków i pism interesantów
 • udzielanie szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Nowego Sącza. 
 • udostępnianie urzędowych druków i pomoc w ich wypełnieniu
 • udzielanie informacji na temat zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, ich lokalizacji i godzin pracy. Punkt pełni rolę dziennika podawczego.
 • przyjmowanie wpłat z tytułu: podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata  targowa), opłaty skarbowej, niepodatkowych dochodów gminy (wieczyste użytkowanie, najem, czynsze, dzierżawy, koncesje za alkohol, mandaty karne, kary, grzywny, wykup nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, służebność gruntowa, karta wędkarska), dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, najem, czynsze, dzierżawy,  wykup nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, służebność gruntowa),kaucji, wadium
 • Dyżur Miejskiego Rzecznika Konsumentów w poniedziałki od godz. 15:00 do 17:00

Kierownik Biura:

Magdalena Biłat                         

18 44 86 545

II piętro pok. 28


Pracownicy:

 

 

Ewa Dumana

 

Małgorzata Filipowska

18 44 86 539

Irena Gallai 

18 44 86 501

Janina Gozdecka

 

Bożena Poremba

18 442-38-97

Magdalena Kmak

18 442-38-97

Małgorzata Kądziołka

18 44 86 586

Beata Kasieczka

18 44 86 530

Joanna Malska-Zięba

18 44 86 586

Daniela Ruchała

18 44 86 586

Joanna Wysowska

18 44 86 586

 

 

 


ARCHIWUM ZAKŁADOWE
ul. Wyspiańskiego 22
telefon: 18 443 65 37


Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-11:30

 

Pracownicy:
Ireneusz Bałuszyński

 

Do zadań Archiwum należy:

prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.

 

 

W Archiwum przechowywana jest również dokumentacja kadrowo-płacowa następujących miejskich jednostek, które uległy likwidacji:

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - lata 1988 - 1992.
 2. "Targowiska Miejskie" - gospodarstwo pomocnicze Gminy Nowy Sącz - lata 1992 - 1996.
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego (wcześniejsza nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane) - lata 1953 - 1995.
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dawniej Sądecki Zakład Oczyszczania Komunalnego) - lata 1974 - 1996.
 5. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład  Opieki Zdrowotnej - lata 1972 - 2003.
 6. Żłobki nr: 1, 3, 5, 6.
 7. Miejskie Przedszkola nr: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.