Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor, Jan
Szukaj:

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

 

ul. Szwedzka 5, I piętro

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 
Dyrektor wydziału Tomasz Łuczkiewicz

p.o. dyrektora  Dariusz Kmak

 

telefon: 18 443 55 20 lub 18 444 21 77
fax: 18 443 53 26
 

W skład wydziału wchodzą:

Referat Planowania i Rozliczania Inwestycji i Remontów

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

 

Zakresy działania referatów:

Referat Planowania i Rozliczania Inwestycji i Remontów

 

Kierownik Referatu: Danuta Wąsowska

telefon: 18 443 55 20 lub 18 444 21 77

Pracownicy:

Dariusz Chlebek,

Marzena Pietrzak,

Małgorzata Kossakowska.

telefon: 18 443 55 20 lub 18 444 21 77.

 

 1. Klasyfikacja majątkowa umów i aneksów.
 2. Przedkładanie stosownie opisanych zawartych umów, aneksów oraz faktur do WKB.
 3. Kontrola wydatkowania środków.
 4. Końcowe rozliczanie inwestycji w tym również w stosunku do podmiotów  udzielających pomocy zewnętrznej.
 5. Prowadzenie działań z przejmowaniem prowadzonych zadań na majątek trwały (sporządzanie dowodów OT i PT).
 6. Opracowywanie sprawozdań do GUS w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział.
 7. Opracowywanie propozycji budżetu Miasta (w zakresie wydatków majątkowych) i sprawozdań za wykonanie budżetu miasta w części dotyczącej innych jednostek i wydziałów Urzędu Miasta.
 8. Opracowywanie i aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 9. Przygotowywanie propozycji do planów wieloletnich i rocznych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Wydział.
 10. Udział w pracach związanych z konstruowaniem projektu oraz planowaniem budżetu miasta, w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział.
 11. Opracowywanie informacji w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących przesunięć finansowych i rozliczeń budżetowych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Wydział.
 13. Prowadzenia kartotek inwestycyjnych dla poszczególnych zadań prowadzonych przez Wydział.
 14. Udzielanie informacji między sesjami na temat realizowanych zadań.
 15. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 16. Przygotowywanie informacji dla rzecznika prasowego,
 17. Bieżące informowanie podmiotów i komórek podległych miastu o planowanych zamierzeniach i inwestycjach.
 18. Uzgadnianie planowanych działań z podmiotami i komórkami podległymi miastu.
 19. Opracowywanie i przedkładania danych technicznych na potrzeby sporządzanych wniosków związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
 20. Opracowywanie i uzgadnianie projektów przyszłościowych.
 21. Planowanie i rozliczanie remontów szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo–wychowawczych.

 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

 

Kierownik Referatu: Lesław Chełmecki

telefon: 18 443 55 20 lub 18 444 21 77

Pracownicy:

Maciej Buksa,

Janina Chmielowska,

Elżbieta Kołbon,

Dariusz Kmak,

Jan Pinczer,

Wojciech Piętka,

Witold Prusak,

Paulina Serafin.

telefon: 18 443 55 20 lub 18 444 21 77.

 

 1. Uzyskiwanie  dokumentów stanowiących niezbędne elementy pozwalające na realizację zadań budżetowych w zakresie wykonywanych przez Wydział, tj.:
 • projektów wraz z uzgodnieniami w tym zgód wejścia w teren,
 • decyzji środowiskowych,
 • decyzji lokalizacyjnych,
 • pozwoleń wodno-prawnych,
 • pozwoleń na budowę,
 • decyzji dopuszczających zrealizowane obiekty do użytkowania.
 1. Zgłaszanie każdorazowo do Zespołu Zamówień Publicznych celem rejestracji i ustalenia trybu, zamiaru wydatkowania środków budżetowych.
 2. Uzyskiwanie opinii Zespołu Zamówień Publicznych odnośnie planowanego wydatkowania.
 3. Zawieranie umów w oparciu o KC, w pełnym zakresie.
 4. Uczestnictwo w pracach powoływanych przez Prezydenta Miasta komisjach przetargowych, w szczególności w zakresie:
 • przygotowania części SIWZ  określającej zakres zamówienia (specyfikacja techniczna zamówienia),
 • określenia terminu wykonania zamówienia,
 • określenia warunków brzegowych dotyczących oferentów, w tym między innymi posiadania kadry technicznej, potencjału wykonawczego, zdolności kredytowania inwestycji, parku maszynowego,
 • opracowywania projektu umowy w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia,
 • weryfikacji pod względem technicznym złożonych ofert,
 • zawieraniem umów z wybranym wykonawcą na podstawie opracowanego wzoru umowy.
 1. Sporządzanie stosownych aneksów i umów na roboty dodatkowe i zamienne wynikłe w trakcie realizacji zamówienia.
 2. Przekazywanie kopii zawartych umów i aneksów do Zespołu Zamówień Publicznych.
 3. Sporządzanie i zgłaszanie do Zespołu Zamówień Publicznych na początku każdego roku budżetowego, planów dotyczących przewidywanych wydatków z podaniem klasyfikacji CPV.
 4. Nadzór i realizacja nad sprawami związanymi z zapewnieniem prawidłowego utrzymania budynków i lokali stanowiących zasób Miasta i Skarbu Państwa.
 5. Współpraca z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie prowadzonych zadań.