Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor, Jan
Szukaj:

WYDZIAŁ GEODEZJI I MIENIA

 

ul. Szwedzka 2, II piętro

telefon sekretariat:

18 44 86 700

fax:

18 44 86 701

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Krzysztof Kurzeja

ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój Nr 213

 

Katalog usług

 

Zakres działania Wydziału:

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Mienia należą sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminy i Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości, komunalizacji mienia, nabywania do zasobu nieruchomości gminy i Skarbu Państwa ruchomości  oraz nieruchomości  wskutek spadkobrania oraz innych tytułów prawnych.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zostało przekazane na mocy porozumienia Nr 2/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 3 lutego 2012 r., poz. 479) Staroście Powiatowemu dla Powiatu Nowosądeckiego.

Wydział prowadzi także sprawy związane z realizacją roszczeń oraz odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

W skład Wydziału wchodzi stanowisko geodety powiatowego.


Wydział Geodezji i Mienia dzieli się na:
- Referat Geodezji,

- Referat Gospodarki Nieruchomościami.

Referat Geodezji

pokoje nr 200, 207, 208, 210.

 

Kierownik Referatu

Marek Oleksy - tel. 18 44 86 720

 

Pracownicy:

Jadwiga Bartkowska

18 44 86 724

Anna Jankosz

18 44 86 758

Małgorzata Miąsik

18 44 86 730

Dariusz Smoleń

18 44 86 742

Karolina Solecka

18 44 86 740

Rafał Stokłosa

18 44 86 721

Dorota Szymańska

18 44 86 723


Zakres załatwianych spraw:

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości;

 • numeracja porządkowa nieruchomości i nazewnictwo ulic i placów;

 • zbywanie, nabywanie, zamiany, darowizny i zniesienia współwłasności nieruchomości;

 • wykreślanie hipotek;

 • dzierżawa, najem, użyczanie i użytkowanie nieruchomości;

 • służebności gruntowe i służebności przesyłu;

 • postępowania regulacyjne przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich;

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;

 • reprezentacja Miasta i Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi;

 • wywłaszczanie nieruchomości;

 • odszkodowania i opłaty (renta planistyczna) w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego;

 • postępowanie scaleniowe i wymiana gruntów.


Referat Gospodarki Nieruchomościami

pokoje nr 200, 202, 207, 208, 210, 212.

Kierownik Referatu – Z-ca Dyrektora Wydziału

Joanna Małek      tel: 18 44 86 741

 

Pracownicy:

       

Barbara Fałowska

18 44 86 722

Katarzyna Gawelowicz

18 44 86 732

Marta Geroch

18 44 86 721

Iwona Korwin-Tomasiak

18 44 86 731

Iwona Kosińska

18 44 86 722

Tomasz Piętka

18 44 86 742

Sławomir Ręczkowicz

18 44 86 732

Ewa Tokarz

18 44 86 732

Jowita Basta-Wilk

18 44 86 725

 

Sekretariat:

Jolanta Wilczewska

Edyta Więcek

18 44 86 700

                        

Zakres załatwianych spraw:

 • oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy;

 • sprzedaż mieszkalnych nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa i Gminy;

 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

 • wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi istniejące i projektowane;

 • zwrot nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz poprzednich właścicieli;

 • zwrot podatku akcyzowego dla rolników;

 • prowadzenie spraw dotyczących zasobu nieruchomości rolnych, spółdzielni i przekazywania gruntów Lasom Państwowym;

 • opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

 • prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy.