Poniedziałek, 18 marca 2019 Imieniny obchodzą: Cyryl, Edward, Anzelm
Szukaj:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GEODEZJI

 

 

dyrektor wydziału - Jolanta Polańska

zastępca dyrektora - Krzysztof Kurzeja

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek:  7:30-15:30

 

 

Referaty: Architektoniczno-Budowlany, Urbanistyki, Planowania Przestrzennego, Zespół ds. Estetyki Miasta:

Rynek 5 - wejście przez bramę Rynek 6
I piętro - pokoje nr 100, 102, 104a, 104b, 106, 106a
II piętro - pokój nr 206, 204a, 204b
telefony: 18 44 86 643, 18 44 86 648

środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.

 

 

Referaty: Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Stanowisko geodety powiatowego:

ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój Nr 213
telefon: 18 44 86 700

 

 

 

 

 

Strona wydziału: http://architektura.nowysacz.pl/

 

Katalog usług

 

Do zakresu działania Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji należy prowadzenie spraw i wydawanie decyzji określonych przepisami prawa budowlanego, spraw wynikających ze współpracy z inspekcją nadzoru budowlanego, w tym nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta. Zbieranie informacji na temat uwarunkowań rozwojowych Miasta m.in. analiza obszarów pod względem uzbrojenia w infrastrukturę.

Ponadto prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej Miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego i estetyki Miasta.

Ponadto sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminy i Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości, komunalizacji mienia, nabywania do zasobu nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ruchomości oraz nieruchomości wskutek spadkobrania oraz innych tytułów prawnych, a także prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Wydział prowadzi także sprawy związane z realizacją roszczeń oraz odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

 

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zostało przekazane na mocy porozumienia Nr 2/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 3 lutego 2012 r., poz. 479) Staroście Powiatowemu dla Powiatu Nowosądeckiego.


W skład Wydziału wchodzą:

 • Referat Architektoniczno-Budowlany;
 • Referat Urbanistyki;
 • Referat Planowania Przestrzennego;
 • Zespół ds. Estetyki Miasta;
 • Stanowisko geodety powiatowego;
 • Referat Geodezji;
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

Stanowiska ds. obsługi administracyjnej

Rynek 5, I piętro, pok. 104b

adres e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl

Marta Cięciwa-Urbaniak

tel. 18 44 86 643

Zofia Turek

tel. 18 44 86 648

Justyna Cempa

tel. 18 44 86 646

 

Referat Architektoniczno-Budowlany

Rynek 5, I piętro, pok. 100

Jadwiga Jasińska

kierownik referatu

tel. 18 44 86 647

Magdalena Borek

tel. 18 44 86 651

Marek Ginter

tel. 18 44 86 650

Joanna Miczołek

tel. 18 44 86 654

Tadeusz Pach

tel. 18 44 86 652

 

Zespół Estetyki Miasta

Izabela Szczepaniak

tel. 18 44 86 649

Adriana Migacz

tel. 18 44 86 649

Justyna Cempa

tel. 18 44 86 646
pok. 102

 

 

Referat Urbanistyki

Rynek 5, I piętro, pok. 102, 106, 106a

Łukasz Maniak

kierownik referatu

tel. 18 44 86 628

Monika Janur

tel. 18 44 86 629
pok. 204b, II piętro

Maria Lechowicz

tel. 18 44 86 628

Justyna Olesiak

tel. 18 44 86 655

Kinga Tarnawska

tel. 18 44 86 655

Zdzisław Zguda

tel. 18 44 86 645

 

 

Referat Planowania Przestrzennego

Rynek 5, II piętro, pok. 206, 204a

Joanna Kopczyńska

kierownik referatu

tel. 18 44 86 657

Dorota Matusik

tel. 18 44 86 658

Józef Urbaniak

tel. 18 44 86 656

Mariusz Tworek

tel. 18 44 86 658

Patrycja Główczyk

tel. 18 44 86 658

Aleksandra Śliwa

tel. 18 44 86 653

Konrad Golonka

tel. 18 44 86 653

Iwona Janaszek

tel. 18 44 86 653

Maciej Kołek

tel. 18 44 86 653

  

 

 

Referat Geodezji

ul. Szwedzka 2, II piętro, pokoje nr 200, 207, 208, 210.

 

Kierownik Referatu

Marek Oleksy - tel. 18 44 86 720

 

Pracownicy:

Jadwiga Bartkowska

18 44 86 724

Anna Jankosz

18 44 86 758

Małgorzata Miąsik

18 44 86 730

Dariusz Smoleń

18 44 86 742

Karolina Solecka

18 44 86 740

Rafał Stokłosa

18 44 86 721

Dorota Szymańska

18 44 86 723


Zakres załatwianych spraw:

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości;

 • numeracja porządkowa nieruchomości i nazewnictwo ulic i placów;

 • zbywanie, nabywanie, zamiany, darowizny i zniesienia współwłasności nieruchomości;

 • wykreślanie hipotek;

 • dzierżawa, najem, użyczanie i użytkowanie nieruchomości;

 • służebności gruntowe i służebności przesyłu;

 • postępowania regulacyjne przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich;

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;

 • reprezentacja Miasta i Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi;

 • wywłaszczanie nieruchomości;

 • odszkodowania i opłaty (renta planistyczna) w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego;

 • postępowanie scaleniowe i wymiana gruntów.

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Szwedzka 2, II piętro, pokoje nr 200, 202, 207, 208, 210, 212.

 

Kierownik Referatu

Joanna Małek      tel: 18 44 86 741

 

Pracownicy:

Barbara Fałowska

18 44 86 758

Katarzyna Gawelowicz

18 44 86 732

Marta Geroch

18 44 86 721

Iwona Korwin-Tomasiak

18 44 86 731

Iwona Kosińska

18 44 86 722

Sławomir Ręczkowicz

18 44 86 732

Ewa Tokarz

18 44 86 732

Jowita Basta-Wilk

18 44 86 725

 

Sekretariat:

Jolanta Wilczewska

Edyta Więcek

18 44 86 700

                        

Zakres załatwianych spraw:

 • oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy;

 • sprzedaż mieszkalnych nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa i Gminy;

 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

 • wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi istniejące i projektowane;

 • zwrot nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz poprzednich właścicieli;

 • zwrot podatku akcyzowego dla rolników;

 • prowadzenie spraw dotyczących zasobu nieruchomości rolnych, spółdzielni i przekazywania gruntów Lasom Państwowym;

 • opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

 • prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy.