Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

WYDZIAŁ ANALIZ BUDŻETU MIASTA

 

 

Rynek 1 (Ratusz), I piętro, pokoje nr 12, 13

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek:  7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Agnieszka Golańska

 telefon: 18 44 86 521

 

W skład Wydziału wchodzą:
- Referat Budżetu Miasta
- Zespół Stanowisk ds. Księgowości Miasta (Organu)

 

Do zakresu działania Wydziału Analiz Budżetu Miasta należy sporządzanie projektu budżetu miasta stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie preliminarzy i planów finansowych sporządzanych przez jednostki oraz merytoryczne wydziały Urzędu. Ponadto zadaniem Wydziału jest bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu miasta w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, prowadzenie ewidencji księgowej wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych, bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz bilansu skonsolidowanego miasta.

 

REFERAT BUDŻETU MIASTA
Rynek 1 (Ratusz), I piętro, pokoje nr 12, 13

 

Do zadań Referatu Budżetu Miasta należy:

 • Sporządzanie projektu rocznego budżetu miasta stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie przepisów preliminarzy i planów finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe (w przypadku ich utworzenia) oraz merytoryczne wydziały Urzędu,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu miasta,
 • Udzielanie pomocy Prezydentowi w wykonywaniu budżetu miasta,
 • Bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu miasta w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta,
 • Opracowywanie dla Prezydenta informacji z przebiegu wykonywania budżetu miasta za okres I półrocza danego roku celem przedłożenia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • Opracowywanie dla Prezydenta sprawozdania z częścią opisową z wykonania budżetu miasta za dany rok wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia przez Radę uchwały absolutoryjnej,
 • Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
 • Przygotowywanie materiałów finansowych niezbędnych do uruchomienia kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto przy współudziale merytorycznych wydziałów Urzędu.

 

Funkcję Kierownika Referatu Budżetu Miasta pełni Dyrektor Wydziału

 

Pracownicy:
Alicja Jasińska        – tel. 18 44 86 510

Magdalena Mróz       - tel. 18 44 86 577
Edyta Dobek            – tel. 18 44 86 510
Beata Tobiasz-Krzak – tel. 18 44 86 577

 

 

ZESPÓŁ STANOWISK ds. KSIĘGOWOŚCI MIASTA (ORGANU)
Rynek 1 (Ratusz), I piętro, pokój nr 13

 

Do zadań Zespołu Stanowisk ds. Księgowości Miasta (Organu) należy:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej wykonania budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz ustaleniami wynikającymi z obowiązującej polityki rachunkowości,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, których podstawę stanowi ewidencja księgowa budżetu,
 • Otwieranie odrębnych rachunków bankowych pod wydzielone zadania w tym np. zadania realizowane ze środków unijnych,
 • Uruchamianie środków na wydatki jednostek organizacyjnych miasta stosownie do planów finansowych tych jednostek,
 • Terminowe przekazywanie środków pochodzących z dotacji celowych do jednostek organizacyjnych miasta,
 • Przestrzeganie terminowego przekazywania środków do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dochodów budżetu państwa zrealizowanych przez miasto oraz zwrotu nie wykorzystanych końcem roku budżetowego środków pochodzących z dotacji celowych, które realizują jednostki.

 

Pracownicy:
Ludmiła Kosecka     – tel. 18 44 86 572
Anna Porębska       – tel. 18 44 86 572