Wtorek, 01 grudnia 2015 Temp. max: 6 °C
Temp. min: 2 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1015.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Natalia, Edmund, Eligiusz
Szukaj:

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

 Logo Straży Miejskiej

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz

 • 7:00 do 23:00 – dyżur w Komendzie Straży Miejskiej ul. Lwowska 71

POSTERUNEK OSIEDLOWY STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Nawojowska 17a, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 262 31 73

 • 15:00 do 23:00 – służba na posterunku osiedlowym
 • 17:00 do 19:00 – przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców w siedzibie posterunku

MONITORING (czynny całą dobę)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 66 66 (możliwość powiadamiania o zdarzeniach)

 

TELEFONY

 • telefon alarmowy: 986
 • telefon dyżurny: 18 443 70 54
 • tel. kom.: 662 164 630 (interwencje mogą być zgłaszane również za pomocą sms)

 


 

Komendant: mgr inż. Adam Kaufman

Komendant w ramach skarg i wniosków przyjmuje:

poniedziałek: godz. 12:00-15:00

czwartek:      godz. 09:00-12:00

 

Zastępca komendanta: Dariusz Górski   -   tel. 18 44 05 601

 

Zespół administracyjny (ogólny): tel. 18 44 05 602, fax. 18 44 05 607

Podinspektor: Olga Król 

Podinspektor: Magdalena Mąka

Podinspektor: Dorota Bielska

Podinspektor: Klaudia Turek

Podinspektor: mgr Katarzyna Bereza

Podinspektor: mgr Dorota Jaśkiewicz

 

Zespół dzielnicowych i patrolowo interwencyjny

Kierownik zespołu: Smaga Janusz

 

Dzielnicowi Straży Miejskiej:

Barskie, Westerplatte: spec. Krzysztof Mirek, telefon: 698 138 698

Falkowa, Piątkowa: spec. Jarosław Buźniak, telefon: 698 138 636

Kochanowskiego: insp. Wojciech Zając, telefon: 698 138 839

Helena: spec. Michał Drozdek, telefon: 519 600 001

Kaduk, Wólki: st. insp. Sebastian Małek, telefon: 698 138 661

Biegonice, Dąbrówka: mł. spec. Sławomir Chebda, telefon: 698 138 496

Stare Miasto: insp. Bogdan Dziadosz, telefon: 698 138 595

Centrum: spec. Paweł Mróz, telefon: 519 599 958

Przydworcowe, Szujskie: mł. str. Ciepluch Katarzyna, telefon: 698 138 842

Wojska Polskiego: spec. Artur Bogdański, telefon: 698 138 791

Milenium, Kilińskiego: st. str. Łukasz Horowski, telefon: 698 138 633

Gorzków: st. insp. Rafał Kosal, telefon: 698 138 629

Zawada, Poręba: spec. Mieczysław Zając, telefon: 784 033 986

Chruślice, Gołąbkowice: st. insp. Rafał Nykiel, telefon: 698 138 474

Przetakówka, Zabełcze: st. insp. Paweł Borek, telefon: 698 138 747

Nawojowska: st. str. Marcin Podgórski, telefon: 519 599 939

Strażnicy pełniący służbę patrolowo interwencyjną:

St. insp. Kapera Marek

St. spec. Krzyżak Wioletta

Mł. str. Mazurkiewicz Anna

St. spec. Mróz Karolina

 

W przypadku gdyby dzielnicowy nie odebrał telefonu, Straż Miejska prosi o pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej. W wypadkach nagłych i wymagających interwencji proszę kierować sprawę pod nr tel. dyżurnego (18) 443 70 54 lub numer alarmowy 986.

 

Zespół dyżurnych i monitoringu

Kierownik zespołu: Tyrkiel Wojciech

 

Dyżurni Straży Miejskiej:

St. insp. Chruściel Bogdan 

Spec. Gad Tomasz

Spec. Hruby Edyta

Mł. insp. Prechitko Mariusz

St. insp. Batkowski Dariusz

Obsługa Monitoringu - czynny całą dobę

ul. Szwedzka 2, tel. 18 448 66 66

Pociecha Andrzej

Szkaradek Henryk

Baran Zbigniew

Rozum Anna

 

Stanowisko dozoru Straży Miejskiej

Ratusz  portiernia - Miler Łukasz - telefon: 18 443 85 02

 


 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzeń
 5. Ochrona obiektów, komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Kompetencje i uprawnienia:

Straż miejska wykonując zadania ma prawo do:

 1. Udzielenia pouczeń
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 6. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruch drogowym
 7. Wydawania poleceń
 8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
 9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby, o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji
 10. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

 

Strażnik wykonując swoje zadania może stosować n/wym środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
 • kajdanki
 • pałki obronne wielofunkcyjne
 • psy obronne
 • paralizatory elektryczne
 • ręczne miotacze gazu
 • broń palną bojową

 

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.