Wtorek, 05 maja 2015 Temp. max: 25 °C
Temp. min: 14 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1014.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Irena, Waldemar, Hilary
Szukaj:

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz

 • 7:00 do 23:00 – dyżur w Komendzie Straży Miejskiej ul. Lwowska 71
   

POSTERUNEK OSIEDLOWY STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Nawojowska 17a, 33-300 Nowy Sącz

 • 15:00 do 23:00 – służba na posterunku osiedlowym
 • 17:00 do 19:00 – przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców w siedzibie posterunku

 

TELEFONY

 • telefon alarmowy: 986
 • telefon dyżurny: 18 443 70 54
 • tel. kom.: 662 164 630 (interwencje mogą być zgłaszane również za pomocą sms)


MONITORING (czynny całą dobę)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 66 66 (możliwość powiadamiania o zdarzeniach)

 

Komendant: mgr inż. Adam Kaufman

Komendant w ramach skarg i wniosków przyjmuje:

poniedziałek: godz. 12:00-15:00

czwartek:      godz. 09:00-12:00

 

Zastępca komendanta: Dariusz Górski   -   tel. 18 44 05 601

 

Zespół administracyjny (ogólny)

tel. 18 44 05 602, fax. 18 44 05 607

 

Podinspektor: Olga Król 

Podinspektor: Magdalena Klóska

Podinspektor: Dorota Bielska

Podinspektor: Klaudia Turek

Podinspektor: mgr Katarzyna Bereza

Podinspektor: mgr Dorota Jaśkiewicz

 

Zespół dzielnicowych i patrolowo interwencyjny

Kierownik zespołu: Smaga Janusz

 

Dzielnicowi Straży Miejskiej:

Barskie, Westerplatte: spec. Krzysztof Mirek, telefon: 698 138 698

Falkowa, Piątkowa: spec. Jarosław Buźniak, telefon: 698 138 636

Kochanowskiego: insp. Wojciech Zając telefon: 698 138 839

Helena: spec. Michał Drozdek, telefon: 519 600 001

Kaduk, Wólki: st. insp. Sebastian Małek, telefon: 698 138 661

Biegonice, Dąbrówka: mł. spec. Sławomir Chebda, telefon: 698 138 496

Stare Miasto: insp. Bogdan Dziadosz, telefon: 698 138 595

Centrum: spec. Paweł Mróz, telefon: 519 599 958

Przydworcowe, Szujskie: mł. str. Ciepluch Katarzyna, telefon: 698 138 842

Wojska Polskiego: spec. Artur Bogdański, telefon: 698 138 791

Milenium, Kilińskiego: st. str. Łukasz Horowski, telefon: 698 138 633

Gorzków: st. insp. Rafał Kosal, telefon: 698 138 629

Zawada, Poręba: spec. Mieczysław Zając, telefon: 784 033 986

Chruślice, Gołąbkowice: st. insp. Rafał Nykiel, telefon: 698 138 474

Przetakówka, Zabełcze: st. insp. Paweł Borek, telefon: 698 138 747

Nawojowska: st. str. Marcin Podgórski, telefon: 519 599 939

 

Strażnicy pełniący służbę patrolowo interwencyjną:

St. Insp. Kapera Marek

St. spec. Krzyżak Wioletta

Mł. Str. Mazurkiewicz Anna

St. spec. Mróz Karolina

 

W przypadku gdyby dzielnicowy nie odebrał telefonu, Straż Miejska prosi o pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej. W wypadkach nagłych i wymagających interwencji proszę kierować sprawę pod nr tel. dyżurnego 18 443 70 54 lub numer alarmowy 986.

 

 

Zespół dyżurnych i monitoringu

kierownik zespołu: Tyrkiel Wojciech

 

Dyżurni Straży Miejskiej:

St. Insp. Chruściel Bogdan 

Spec. Gad Tomasz

Spec. Hruby Edyta

Mł. Insp. Prechitko Mariusz

St. Insp. Batkowski Dariusz

 

Obsługa Monitoringu - czynny całą dobę

ul. Szwedzka 2, tel. 18 448 66 66

Pociecha Andrzej

Szkaradek Henryk

Baran Zbigniew

Król- Rybarska Klaudia

 

 

Stanowisko dozoru Straży Miejskiej

Ratusz – portiernia - telefon: 18 44 86 574

Miler Łukasz

 

 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnegozdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzeń
 5. Ochrona obiektów, komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Kompetencje i uprawnienia:

Straż miejska wykonując zadania ma prawo do:

 1. Udzielenia pouczeń
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 6. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruch drogowym
 7. Wydawania poleceń
 8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
 9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby, o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji
 10. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

 

Strażnik wykonując swoje zadania może stosować n/wym środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
 • kajdanki
 • pałki obronne wielofunkcyjne
 • psy obronne
 • paralizatory elektryczne
 • ręczne miotacze gazu
 • broń palną bojową

 

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.