Sobota, 21 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Anzelm, Feliks, Bartosz
Szukaj:

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

 Logo Straży Miejskiej

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz

 • 7:00 do 23:00 – dyżur w Komendzie Straży Miejskiej ul. Lwowska 71

MONITORING (czynny całą dobę)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 66 66 (możliwość powiadamiania o zdarzeniach)

 

TELEFONY

 • telefon alarmowy: 986
 • telefon dyżurny: 18 443 70 54
 • tel. kom.: 662 164 630 (interwencje mogą być zgłaszane również za pomocą sms)

 


 

Komendant: Górski Dariusz  -  tel. 18 44 05 608

 W sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

poniedziałek: godz. 12:00-15:00

czwartek:      godz. 09:00-12:00

 

Referat Administracyjno-Logistyczny: tel. 18 44 05 602, fax 18 44 05 607

Kierownik Referatu: Maciarz Małgorzata - tel. 18 44 05 601

 

Podinspektor: Król Olga

Podinspektor: Mąka Magdalena

Podinspektor: Bereza Katarzyna

Podinspektor: Jaśkiewicz Dorota


 

Zespół I
Kierownik Zespołu: Wojciech Tyrkiel tel. 512-859-498

Skład Osobowy
st. spec. Jarosław Buźniak Dzielnicowy Osiedla Falkowa, Piątkowa 
str. Katarzyna Ciepluch Dzielnicowa Osiedla Przydworcowe
st. spec. Wioletta Krzyżak Dzielnicowa Osiedla Przetakówka, Zabełcze
mł. str. Marcin Leszczyński Dzielnicowy Osiedla Gorzków 
str. Anna Ferenc Dzielnicowa Osiedla Zawada, Poręba
mł. str. Arkadiusz Świerad Dzielnicowy Osiedla Nawojowska
st. insp.  Bogdan Chruściel
mł. str. Izabela Adamczyk
st. insp. Dariusz Batkowski
st. spec. Tomasz Gad
st. spec. Edyta Hruby
st. insp. Rafała Kosal
mł. insp. Mariusz Prechitko
apl. Jakub Cichoński
insp. Waldemar Sołtys

Zespół II
Kierownik Zespołu: Janusz Smaga tel. 512-859-477

Skład Osobowy
mł. insp. Artur Bogdański Dzielnicowy Osiedla Wojska Polskiego 
spec. Sławomir Chebda Dzielnicowy Osiedla Biegonice, Dąbrówka
st. spec. Michał Drozdek Dzielnicowy Osiedla Helena
st. insp. Bogdan Dziadosz Dzielnicowy Osiedla Stare Miasto 
spec. Łukasz Horowski Dzielnicowy Osiedla Millenium, Kilińskiego 
st. insp. Sebastian Małek Dzielnicowy Osiedla Kaduk, Wólki 
st. spec. Krzysztof Mirek Dzielnicowy Osiedla Barskie , Westerplatte
mł. insp. Karolina Mróz Dzielnicowa Osiedla Szujskiego
spec. Paweł Mróz Dzielnicowy Osiedla Centrum 
st. insp. Rafał Nykiel Dzielnicowy Osiedla Chruślice, Gołąbkowice
insp. Wojciech Zając Dzielnicowy Osiedla Kochanowskiego   
mł. spec. Marcin Podgórski
mł. spec. Mieczysław Zając
apl. Piotr Bartusiak


Sprawy dotyczące dzielnic i strażników proszę kierować pod nr tel. dyżurnego (18) 443 70 54 lub kierownika zespołu.


Obsługa Monitoringu - czynny całą dobę

ul. Szwedzka 2, tel. 18 448 66 66

Pociecha Andrzej

Szkaradek Henryk

Kudełka Piotr

 

Stanowisko dozoru Straży Miejskiej

Ratusz  portiernia - Miler Łukasz - telefon: 18 443 85 02

 


 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzeń
 5. Ochrona obiektów, komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Kompetencje i uprawnienia:

Straż miejska wykonując zadania ma prawo do:

 1. Udzielenia pouczeń
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 6. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruch drogowym
 7. Wydawania poleceń
 8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
 9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby, o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji
 10. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

 

Strażnik wykonując swoje zadania może stosować n/wym środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
 • kajdanki
 • pałki obronne wielofunkcyjne
 • psy obronne
 • paralizatory elektryczne
 • ręczne miotacze gazu
 • broń palną bojową

 

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.