Wtorek, 31 maja 2016 Temp. max: 26 °C
Temp. min: 11 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1009.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Aniela, Petronela, Kamila
Szukaj:

 
 
SĄDECKI URZĄD PRACY
 
Adres: ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
Telefony:
       Centrala: (18) 442-91-10, 442-91-08, 442-91-13
       Dział Pośrednictwa Pracy: (18) 442-94-83
       Stan. ds. Promocji: (18) 442-94-54 wew. 256
       Sekretariat: (18) 442-94-54
       Biuro obsługi klienta: (18) 442-91-10 wew. 265
       Fax: (18) 442-99-84
Strona www: www.sup.nowysacz.pl
Biuletyn informacji publicznej: http://pup.nowysacz.ibip.pl/public/
Elektroniczna skrzynka podawcza: https://hetman.epuap.gov.pl
 
 
Godziny przyjęć: 
      godziny pracy w SUP: poniedziałek – piątek:  07.00 – 15.00
      godziny przyjęć klientów w SUP: poniedziałek – piątek:  07.00 – 14.00
      godziny przyjęć klientów w SUP w każdy przedostatni czwartek miesiąca:  07.00 – 13.00 
 
Kontakt email: 
      ogólne: sup@sup.internetdsl.pl,  krno@praca.gov.pl 
      Biuro Obsługi Klienta: bok@sup.internetdsl.pl
      Dział Pośrednictwa Pracy: posrednik@sup.internetdsl.pl
      Doradca zawodowy: doradca@sup.internetdsl.pl
      Dział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: projekty@sup.internetdsl.pl

Realizowane zadania:

 • promocja zatrudnienia;
 • łagodzenie skutków bezrobocia;
 • aktywizacja zawodowa;
   

Zadanie te są realizowane przez SUP działający na rzecz mieszkańców Nowego Sącz w celu:

 • pełnego i produktywnego zatrudnienia;
 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
 • wzmocnienia integracji i solidarności społecznej;
 • zwiększenia mobilności na rynku pracy;  

Zadania i cele realizowane przez SUP osiągane są w szczególności przez:

 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy;
 • udzielanie informacji o możliwościach i zakresie  pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy  w znalezieniu pracy przez świadczenie podstawowych usług rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
 • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników w określonym zawodzie lub specjalności;
 • inicjowanie, organizowanie  i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie  instrumentów rynku pracy oraz pozostałych działań wspierających podstawowe usługi rynku pracy  takich jak: finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania, dofinansowywanie wyposażenia miejsca pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, finansowanie dodatków aktywizacyjnych, organizowanie
  i finansowanie stażu, finansowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, dofinansowywanie prac społecznie użytecznych, programów specjalnych, finansowanie stypendiów na naukę, studiów podyplomowych;
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami  grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie, wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu  pracowników;
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Szczegółowy opis poszczególnych usług rynku pracy i poszczególnych form wsparcia  znajduje się na stronie internetowej SUP.