Wtorek, 19 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald
Szukaj:

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W BOCHNI

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KRAKOWIE

Kraków, dnia 2017-09-11

OGŁOSZENIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W BOCHNI

Zadania główne:

 • kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu bocheńskiego, zadań i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego, zgodnie do treści Rozdziału 8 ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
 • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej
  zatrudnionych w Inspektoracie.
   

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • minimum 5 letni staż pracy,
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy, ustawy służbie cywilnej i o finansach publicznych,
 • prawo jazdy do prowadzenia samochodu osobowego,
 • umiejętność pracy przy pomocy komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kopia uprawnień budowlanych,
 • kopia prawa jazdy,
 • oświadczenia:
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  oraz na przedstawienie Staroście bocheńskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego
  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni,
  4. o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Znak: KDR.0040.1.2017.AKUS

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza merytoryczna aplikacji,
 • test wiedzy i umiejętności,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:
do dnia 25 września 2017 r. w kopercie zaklejonej z dopiskiem, odpowiednio:
„Kandydat na PINB w Bochni Znak: KDR.0040.1.2017.AKUS”

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
ul. Łobzowska 67
30-038 Kraków
III piętro Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie 3 lub więcej kandydatów spełniających wymagania formalne
w zakresie umożliwiającym przesłanie ich dokumentacji aplikacyjnej Staroście bocheńskiemu,
do dokonania ostatecznego wyboru i powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie (decyduje data stempla
pocztowego), nie będą rozpatrywane.

W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania dokumentów, wszyscy kandydaci, którzy w terminie
złożą swoje oferty, zostaną e-mailem lub listownie powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do dalszych
etapów postępowania rekrutacyjnego.

Zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, zostanie
zbadany przy pomocy pisemnych testów kwalifikacyjnych.

Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego do wskazania Staroście bocheńskiemu nie będą zwracane kandydatom i pozostaną,
dla celów dowodowych, w dokumentacji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Krakowie nie dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia procesu naboru na Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Bochni, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 12 410 73 74.

 

Autor: z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Artur Kania z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Dodano: 2017-09-13 13:48:53